inTurda.ro

Comunicat privind trasnferurile finaciare între SC Turda Salina Durgău SA și Mun.Turda

Comunicat privind trasnferurile finaciare între SC Turda Salina Durgău SA și Mun.Turda

Comunicat privind trasnferurile finaciare între SC Turda Salina Durgău SA și Mun.Turda
noiembrie 22
22:51 2013

COMUNICAT DE PRESĂ

În contextul informaţiilor neverificate şi aruncate în spaţiul public cu privire la transferurile financiare între SC Turda Salina Durgău SA şi Municipiul Turda, facem următoarele precizări.

Temele conferinţei de presă la care se face referire au fost „Participarea şi premierea Primăriei Municipiului Turda la Târgul Internaţional de Investiţii” şi „Acordarea ajutoarelor de încălzire pentru sezonul rece”, nicidecum subiectul SC Turda Salina Durgău SA.

Însă pentru a clarifica aspectele legate de transferurile financiare între societate şi Municipiul Turda,  pentru a asigura transparenţă în cheltuirea banului public, dar şi pentru a pune punct speculaţiilor vă prezentăm situaţia concretă.

Transferul sumei de 2.261.476 lei din data de 26.03.2013 a fost instituită ca obligaţie pe seama societăţii ca urmare a controlului realizat de Curtea de Conturi.  Din raportul Curţii de Conturi, înregistrat la SC Turda Salina Durgău  SA, sub nr 466 din 26.03.2013, raport care a fost dat publicităţii chiar de către conducerea societăţii, cităm următoarele:

„În perioada 2009-2011, SC Turda Salina Durgău SA nu a constituit, înregistrat şi virat dividenele cuvenite acţionarului unic, Municipiul Turda, în suma totală de 2.261.476 lei precum şi dobânzile aferente în suma de 72.408 lei, astfel nefiind realizate venituri la bugetul local al municipiului Turda.

Potrivit prevederilor OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile comerciale cu capital de stat: profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează minim 50% ca dividend, iar profitul nerepartizat se distribuie la alte rezerve şi constituie surse proprii de finanţare.

Prin OUG 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice s-a dispus ca pentru exerciţiul financiar al anului 2010 la societăţile comerciale cu capital de stat după deducerea impozitului pe profitul contabil rămas se repartizează minim 90% sub formă de didivende…astfel nu s-au constituit, înregistrat şi virat dividende cuvenite acţionarului unic, municipiul Turda, în sumă totală de 2.261.476 lei.

În timpul controlului, entitatea verificată a efectuat înregistrările corespunzătoare privind repartizarea profitului net din perioada 2009 – 2011, respectiv a sumei 2.261.476 lei, ca dividende cuvenite municipiului Turda şi suma de 795.933 lei s-a constituit fonduri proprii la dispoziţia societăţii.”

          În măsura în care actuala conducere a societăţii (investită în data de 27.03.2013) ar fi avut obiecţiuni cu privire la menţiunile Curţii de Conturi şi ar fi considerat ca fiind nelegale cele dispuse în raportul respectiv cu privire la obligarea societăţii de a vira sumele de bani reţinute ca fiind datorate, a  avut posibilitatea de a formula obiecţiuni la raport în termen de 15 zile conform art. 35 din legea 94/1992  republicată.

          Suma virată de societate către municipiul Turda, la data de 26.03.2013, a fost în cuantum de 2.261.476 lei şi a fost cuprinsă în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 la capitolul 30.02 „venituri din proprietate, subcapitolul 30.02.01 – vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local 95/03.04.2013.

          De asemenea, anterior aprobării bugetului, în data de 02.04.2013, în comisia de buget-finanţe a Consiliul Local  s-a discutat destinaţia acestor sume şi s-a aprobat forma finală a bugetului, respingându-se, către aceeaşi comisie de buget-finanţe, solicitarea societăţii de restituire a sumei sub forma majorarii de capital social(decizie care reiese din procesul verbal al şedinţei de comisie)

          După cum am arătat mai sus, suma 2.261.476 lei reprezintă venituri ale bugetului local şi a fost repartizată pe capitole de cheltuieli, fiind aprobată de comisia de buget-finanţe a Consiliului Local.  Cuprinderea în buget şi încasarea sumei respective a fost prezentată comisiei de buget-finanţe, precum şi în plenul Consiliului Local cu ocazia aprobării execuţiei bugetare pe trimestrul I 2013. Execuţia a fost aprobată prin HCL 115/25.04.2013.

În ceea ce priveşte aşa zisa inexistenţă a sumelor necesare pentru finalizarea obiectivelor aflate în administrarea SC Turda Salina Durgău, SA conform situaţiei economico-finaciare prezentate de preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii, Robert Cojan, în cadrul şedinţei Consiliului Local din 30.09.2013, profitul brut aflat la dispoziţie era de 1.126.915 lei.

Toate aceste date financiare rezultă din următoarele  documente:

  1. Raportul Curţii de Conturi realizat cu privire la activitatea societăţii
  2. Raportul privind situaţia economico-financiară a SC Turda Salina Durgău  la data de 30.09.2013
  3. Procesul verbal al comisiei de buge-finaţe a Consiliului Local din data de 02.04.2012
  4. HCL 95/03.04.2013

Vă reamintesc, că  la finalul conferinţei de presă de săptămâna trecută am precizat clar că nu deţin date concrete,  de aceea am lansat invitaţia jurnaliştilor prezenţi de cere lămuriri serviciilor de specialitate din cadrul primăriei.

 

Primar

Tudor Ştefănie

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
De săptămâna viitoare vine frigul

Chiar dacă în aceste zile avem încă parte de temperaturi mai ri­dicate, de săptămâna viitoare putem să ne pregătim pentru...

Închide