inTurda.ro

Primăria Turda angajează un consilier juridic

Primăria Turda angajează un consilier juridic

Primăria Turda angajează un consilier juridic
ianuarie 02
09:38 2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 28 IANUARIE 2014, ORELE 11,00

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE

  • CONSILIER JURIDIC  I/asistent                    – 1 post, durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare                                       – studii superioare juridice de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor

– cunoştinţe operare PC

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.

–          proba scrisă se va susţine în data de 28 ianuarie 2014, orele 11,00

–          proba de interviu se va susţine în data de 30 ianuarie 2014, orele 11,00

Acte necesare la dosar:

  • formularul de înscriere
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • cazierul judiciar
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 13 ianuarie 2014, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199

Related Articles

Citește articolul precedent:
Câte zile libere legale ne așteaptă în 2014!

Potrivit Codului Muncii aflat în vigoare, sărbătorile legale sunt zilele declarate prin lege ca fiind nelucrătoare, altele decât cele din...

Închide