inTurda.ro

Vezi in ce perioada se vizează autorizaţiile taxi, autorizaţiile de dispecerat, autorizaţiile de transport taxi.

Vezi in ce perioada se vizează autorizaţiile taxi, autorizaţiile de dispecerat, autorizaţiile de transport taxi.

Vezi in ce perioada se vizează autorizaţiile taxi, autorizaţiile de dispecerat, autorizaţiile de transport taxi.
ianuarie 22
15:21 2015

CĂTRE TOŢI TRANSPORTATORII TAXI AUTORIZAŢI ŞI DISPECERATE TAXI

 În  perioada: 16 FEBRUARIE -16 MARTIE 2015 se vizează autorizaţiile taxi, autorizaţiile de dispecerat, autorizaţiile de transport taxi.

Vizarea se face la Primăria Municipiului Turda, camera 22, la Compartimentul Autoritate Autorizare Servicii de Transport Public Local, zilnic între orele 09.00-14.00

Documentele tip, respectiv cereri şi declaraţii se găsesc la cam 2.

Documente ce se prezinta in original pentru vizarea autorizatiei taxi sunt:

 • Cerere pentru vizarea anuală a autorizaţiei taxi;(camera 2)
 • Carte identitate şi permis de conducere;
 • Atestatul de certificare profesională al taximetristului, cu viză valabilă;
 • Dovada plăţii  impozitelor şi taxelor locale (cam. 27 pt. PFA-uri si cam. 58 pt. SRL-uri);
 • Contractul de dispecerizare încheiat cu un dispecerat autorizat, din care să rezulte şi tarifele de distanţă practicate, vizat pentru anul 2014;
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
 • Anexa la certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecţia tehnică periodică la 6 luni;
 • Certificatul de agreare al autovehiculului‚ emis  de Registrul Auto Roman, vizat la zi;
 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
 • Asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
 • Buletin de verificare metrologică a casei de marcat;
 • Copie după dovada plăţii taxei de vizare anuală a autorizaţiei taxi în valoare de 50 lei conf. Anexa 13,pct.5din HCL 269/2014(cam. 27)
 • Contractul de angajare pentru şoferi şi persoane desemnate cu raport de salariat scos de pe sistemul REVISAL(pentru transportatori autorizaţi SRL, IF, II);
 • Autorizaţia taxi;

ATENŢIE!  În cazul neprezentării documentelor  pentru vizarea autorizaţiei taxi în termenul de mai sus, se va considera ca cel puţin una dintre condiţiile de vizare care sunt şi conditii de  atribuire a autorizaţiei taxi nu mai este îndeplinită, ceea ce va duce conform Art. 37 al-(1), litera a) din Regulamentul taxi (HCL NR. 10/2009) la suspendarea autorizaţiei taxi pentru 1-3 luni suspendare ce nu va mai permite prelungirea autorizaţiei taxi, conform Art. 11, al. 5, litera c) din LEGEA  Nr. 38 din 20 ianuarie 2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificarile si completarile ulterioare.

Tariful ce se achită  pentru ridicarea suspendării este de 100 lei.

Dacă se depăşeşte termenul de 3 luni de suspendare fără ca actele să fie depuse pentru vizare, conform Art 12, al. (3) din Legea 38/2003cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia taxi se retrage, odată cu ecusoanele taxi.

Documente ce se prezinta in original pentru vizarea autorizaţiei de dispecerat taxi sunt:

 • Cerere tip;
 • Licenţă de utilizare a frecvenţelor radio eliberată de ANCOM (Administraţia Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii)
 • Licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu;
 • Autorizaţia de asignare a frecvenţelor;
 • Certificat general de operator radiofonist pentru persoana desemnată să  administreze activitatea dispeceratului;
 • Certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;
 • Contractele de muncă a operatorilor radiotelefonişti autorizaţi(raport de salariat REGES);
 • Tabel nominal cu transportatorii autorizaţi deserviţi cu indicativele aferente;
 • Dovada plăţii  impozitelor şi taxelor locale (cam. 58);
 • Autorizaţia de dispecerat;

ATENŢIE!  În cazul neprezentării documentelor  pentru vizare în termenul de mai sus, se va considera că cel puţin una dintre condiţiile de vizare care sunt şi condiţii de  atribuire a autorizaţiei de dispecerat taxi nu mai este îndeplinită, ceea ce va duce conform Art. 42, litera b) din Regulamentul taxi ( HCL NR. 10/2009) la retragerea autorizaţiei de dispecerat  taxi.

Documente ce se prezintă în original şi copie pentru vizarea autorizaţiei de transport taxi sunt:

1. copie de pe certificatul de înregistrare  la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoana fizică autorizată, asociaţie familială autorizată, întreprindere individuală sau persoană juridică după caz;

2. dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională a persoanei desemnate, respectiv:

         a) copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificări ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială (obţinut de la ARR);

         b) copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoana fizică autorizată;

3. dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

         a) cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:

 • Nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;
 • Nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducatorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;
 • Nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă, viol;

               b) avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a  ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/ 2006, cu modificările ulterioare. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducatorul auto, care va fi şi persoana desemnată;

         c) cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;

d) declaraţie pe proprie răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz cu menţionarea intervalelor în care a avut interdicţii şi motivul acestora;

4. dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:

         a) declaraţie pe proprie răspundere  a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de inchiriere, spaţiile deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;

         b) declaraţie pe proprie răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.

5. Taxa de vizare a autorizaţiei de transport în sumă de 300 lei, conform Art. 14, al. (3) din H.C.L. nr.10/2009 (cam 27).

6. Dosar plic;

7. Autorizaţia de transport persoane în regim de taxi, în original.

ATENŢIE!  În cazul neprezentării documentelor  pentru vizare, se va considera că cel puţin una dintre condiţiile de vizare care sunt şi condiţii de  atribuire a autorizaţiei de transport taxi nu mai este îndeplinită, ceea ce va duce conform Art. 37, litera b) din Ordinul ANRSC nr.207/2007  la retragerea autorizaţiei de transport.

                   SEF SDPI                                                    C.A.A.S.T.P.L.

              Ing. Ginel Călugăr                                       ing. Vasile Berar

Related Articles

Citește articolul precedent:
Granturi de 200.000 de euro pentru proiecte de educatie financiara, antreprenoriat si dezvoltare urbana

  ING Bank lanseaza o competitie de proiecte dedicata organizatiilor neguvernamentale. Banca doreste sa sustina proiecte de educatie financiara, antreprenoriat...

Închide