inTurda.ro

Muzeul de Istorie Turda, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf S/I

 Breaking News

Muzeul de Istorie Turda, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf S/I

Muzeul de Istorie Turda, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf S/I
ianuarie 30
14:03 2015

MUZEUL DE ISTORIE TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE MUZEOGRAF

DATA: 17 FEBRUARIE 2015, ORELE 11,00

 • MUZEOGRAF   S/I    – 1 post, durată determinată de 1 an

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul istorie şi/sau studiul patrimoniului

– minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

–       depunerea dosarelor de concurs în perioada 29 ianuarie – 4 februarie 2015, ora 15

–       selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 5-6 februarie 2015

–       proba scrisă se va susţine în data de 17 februarie 2015, orele 11,00

–       afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

–       proba de interviu se va susţine în data de 20 februarie 2014, orele 9,00

–       afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

–       afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografie

 1. Legea nr. 311/2003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice, actualizată;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, actualizată;
 3. Legea nr. 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, actualizată;
 4. Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, actualizată;
 5. HGR nr. 886/2008, pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, actualizată;
 6. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Tematica pentru interviu:

 1. Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Bucureşti, 1998;
 2. Mihai Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda, 1994;
 3. Mihai Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi castrul de la Potaissa, vol. I, Cluj-Napoca, 1987;
 4. Mihai Bărbulescu (coord.), Funeraria dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Cluj-Napoca, 2003, cap. I şi IV.
 5. Mihai Bărbulescu, Mormântul princiar germanic de la Turda/Das germanische Fürstengrab von Turda, Cluj-Napoca, 2008 (cu anexa VIII. S. Nemeti, Potaissa în secolele V-VI p. Chr., p. 328-354).
 6. Mihail Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969 (ed. a II-a anastatică 2007);
 7. M. Pîslaru, The Roman coins from Potaissa. Legionary fortress and ancient town, Cluj-Napoca, 2009.
 8. Dumitru Tudor, Arheologia romană, Bucureşti, 1976;
 9. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998;
 10. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1997.

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 04 februarie 2015, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

 

 

 

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Reevaluare de ofertă pentru supravegherea lucrărilor pe lotul I, dispusă de CNSC pentru Autostrada Sebes-Turda

      Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a dispus, printr-o decizie din 22 ianuarie, reevaluarea unei oferte depuse...

Închide