inTurda.ro

Patru posturi vacante la Muzeul de Istorie Turda:

 Breaking News

Patru posturi vacante la Muzeul de Istorie Turda:

Patru posturi vacante la Muzeul de Istorie Turda:
aprilie 28
07:54 2015

MUZEUL DE ISTORIE TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 19 MAI 2015, ORELE 11,00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE DE:

 • PAZNIC                                                   – 4 posturi, durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare           – studii medii sau generale

– atestat agent de pază, eliberat conform prevederilor legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

–       depunerea dosarelor de concurs în perioada 27 aprilie – 11 mai 2015, ora 15

–       selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 12-13 mai 2015

–       proba scrisă se va susţine în data de 19 mai 2015, orele 11,00

–       afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

–       proba de interviu se va susţine în data de 22 mai 2015, orele 9,00

–       afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

–       afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografie

 1. Legea nr. 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, actualizată;
 2. Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, actualizată;
 3. Legea nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 4. HGR nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 5. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 11 mai 2015, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

 

 

 

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Viceprimarul Lucian Nemeș se va specializa în administrație publică la Los Angeles, Statele Unite

Consilierii locali turdeni au aprobat în ultima ședință un proiect de horărâre care prevede ca viceprimarul Lucian Nemeș să plece la...

Închide