inTurda.ro

Concurs de angajare la Poliția Locală Turda:

Concurs de angajare la Poliția Locală Turda:

Concurs de angajare la Poliția Locală Turda:
mai 18
09:48 2015

Serviciul Public Poliția Locală Turda organizează concurs în data de 18 iunie 2015, orele 11:00, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de Consilier juridic  I/ debutant  –   Compartiment Juridic, Relații Publice și Comunicare – 1 post.

Condiţii specifice de participare:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

 • proba scrisă se va susţine în data 18.06.2015, orele 11,00
 • proba de interviu se va susţine în data de 22.06.2015, orele 11,00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • formularul de înscriere – se ridică de la Serviciul financiar–contabil, resurse umane și achiziții publice;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (și foaia matricolă unde este cazul);
 • cazierul judiciar ( se va specifica “pentru angajare”);
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia carnetului de muncă sau adeverință vizată de ITM care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice pentru perioada lucrată anterior datei de 31.12.2010 și adeverință eliberată de angajator care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice pentru perioadele lucrate ulterior datei de 01.01.2011;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • declarația pe propria răspundere care să ateste faptul că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • dosar plic.

Copiile actelor prevăzute la dosar se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se înregistrează la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, până la data de 08.06.2015, orele 15.00 și se predau secretariatului comisiei de concurs. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317303.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Foto: Cum a protestat Muzeul de Istorie Turda la Noaptea Muzeelor?

Sâmbătă, 16 mai 2015, l-a Muzeul de Istorie din Turda s-a sărbătorit ”Noaptea Muzeelor“, cu acestă ocazie, la nivel național,...

Închide