inTurda.ro

Selecție de membri în Consiliul de Administrație de la Domeniul Public Câmpia Turzii

Selecție de membri în Consiliul de Administrație de la Domeniul Public Câmpia Turzii

Selecție de membri în Consiliul de Administrație de la Domeniul Public Câmpia Turzii
august 04
09:51 2015

Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, acționar unic al SC Domeniul Public Cîmpia Turzii SA, anunță selecția în vederea ocupării posturilor de membri în consiliul de administrație în data de 29.08.2015 se va realiza selecția candidaților.

Reguli generale ale procesului de recrutare și selecție.

– Procesul de recrutare și selecție se face cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernata corporativă a întreprinderilor publice. Orice modificări legislative apărute în cursul procesului vor fi luate în considerare.

– Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 3 ani.

– Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice.

– Candidații să nu facă parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale regiilor autonome sau ale societaților comerciale.

-Membrii sunt persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale.

Posturi in selectie:

1. 5 administratori, din care un post cu experiență în domeniul economic, contabilitate, financiar sau audit.

Durata mandatului: 4 ani 

ETAPELE DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI:

1. Selecția dosarelor de înscriere.

2. Interviul candidaților selectați.

Condiții generale și specifice de participare:

Condiții generale:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoașterea limbii romane (scris și vorbit);

c) capacitate deplină de exercițiu;

d) stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art.143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

– administratori:

a) absolvent de studii postuniversitare absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

b) experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice sau a/al unor societăți comerciale.

c) cunoașterea legislatiei privind societățile comerciale și a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice)

 – administrator ( economist)

a) absolvent de studii postuniversitare de licență absolvite cu diplomă, sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic,

b) experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 3 ani;

c) cunoașterea legislatiei privind societățile comerciale și a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice)

Criterii de selecție:

– îndeplinirea criteriilor generale și specifice și a celor cerute prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– Cunostințe de afaceri specifice obiectului de activitate al societății comerciale unde candidatul și-a depus candidatura.

– Cunostințe solide privind bunele practici de guvernanță corporativă;

– Abilități manageriale evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

a. capacitate de analiză și sinteză – 25%

b. abilitati de comunicare – 25%

c. orientare către rezultate- 25%

d. capacitate de luare a deciziilor- 25%

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății. 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

1. CV format Europass + scrisoare de intenție

2. Cazier judiciar

3. Dovada locului de muncă actual.

4. Copii legalizate dupa actele de studii

5. Copie act identitate

6.Documente doveditoare care să ateste experiența în domeniul administrării/managementului unor societăți sau întreprinderi publice.

7. Declaratie de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție.

8. Adeverință medicală

9. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare dintre cele enumerate la condițiile generale.

Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunț se depun până la data de 29.08.2015, inclusiv, la registratura SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA , în dosar plic, unde vor primi un numar de înregistrare și data certă a depunerii.

Dosarul va avea menționat “Candidatură pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație “ al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA, postul vizat după caz, precum și numele si prenumele, domiciliul candidatului.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Mediafax: Salina Turda deschide o nouă mină, unde se găsesc stalactite înclinate şi cristale cubice de sare

Salina Turda are patru mine - Rudolf, Terezia, Ghizela şi Iosif, primele trei intrate în exploatare turistică, iar cea de-a...

Închide