inTurda.ro

Comunicat: SPAS Turda – tichete sociale pentru vârstnici şi copii

Comunicat: SPAS Turda – tichete sociale pentru vârstnici şi copii

Comunicat: SPAS Turda – tichete sociale pentru vârstnici şi copii
martie 03
11:45 2016

Primăria Municipiului Turda prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, având în vedere Hotărârea nr. 42/25.02.2016 a Consiliului Local Turda, aduce la cunoştinţa publică de faptul că, în conformitate cu Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 248/2015 a fost instituit stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale.

„Stimulentele educaţionale se acordă copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar, din familii  defavorizate care au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Turda şi al căror venit lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 284 lei/persoană”.

Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, denumiţi în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;

b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Actele necesare pentru acordarea tichetelor sunt următoarele:

 •     Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului;
 •     Livretul de familie (în original şi copie).

În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

 1. a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
 2. b) certificatul de căsătorie;
 3. c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 4. d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 5. e)dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 6. f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 1. g)hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 2. h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

–        acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de venit, cupon pensie etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii;

–        dovada înscrierii copilului la grădiniţă.

Tichetele au valoarea nominală de 50 de lei şi se acordă lunar pe perioada participării copiilor la activităţile organizate în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar, în perioada septembrie – iunie.

Formularele de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere se ridică de la sediul Serviciului de Asistenta Sociala Turda, str. Dacia nr. 1 , jud. Cluj, începând cu data de 01.03.2016. Dosarele se vor depune până ladata de 30 aprilie 2016 pentru anul şcolar 2015-2016, iar pentru anul şcolar 2016-2017 până la data de 20 decembrie 2016.

            Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0264-317.137.

Totodată, conform H.C.L. nr.43/25.02.2016, Primăria Municipiului Turda prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, aduce la cunoştinţa cetăţenilor de faptul că, începând din data de 01.06.2016, persoanele pensionate pentru limita de vârstă de pe raza Municipiului Turda care beneficiaza de pensie provenită dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, mai mică sau egală cu 500 lei, beneficiează de tichete sociale în valoare de 50 lei, acordate trimestrial, în scopul achiziţionării de medicamente pe bază de reţetă medicală(din reţeaua de farmacii care va fi comunicată ulterior).

Beneficiarii îşi vor ridica tichetele pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate, a cererii scrise şi a talonului de pensie din ultima lună, DOAR ÎN ORIGINAL, de luni până joi, între orele 8:00 şi 13:00 şi vineri între orele 8:00 şi 12:00, de la sediul S.P.A.S Turda, str. Dacia nr. 1, începând cu data de 01.07.2016, acordate în 2 tranşe până la finele anului 2016.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda sau la numărul de telefon 0264/317.137, de luni până joi, între orele 8:00 şi 13:00 şi vineri între orele8:00 şi 12:00.Persoana de contact: consilier juridic Ciupei Graţiela.

Serviciul Public de Asistenţă Socială

Descriere site: Copiii între 3 şi 6 ani respectiv persoanele vârstnice pensionate pentru limita de vârstă vor beneficia de tichete sociale în cuantum de 50 lei, conform HCL nr.42/25.02.2016 şi a HCL nr. 43/25.02.2016.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Către cetăţenii municipiului Turda, rezidenţi în arealul acoperit de “Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX”

Notă de informare Către cetăţenii municipiului Turda, rezidenţi în arealul acoperit de “Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX”               Un...

Închide