inTurda.ro

Primăria Turda organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ȘOFER

Primăria Turda organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ȘOFER

Primăria Turda organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ȘOFER
martie 08
12:59 2016

MUNICIPIUL TURDA

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 30 MARTIE 2016, ORELE 11:00

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE:

Şofer I – 1 post, durată nedeterminată

Condiţiile specifice:

– absolvent studii generale, profesionale sau liceale;

– permis de conducere categoria D;

– atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane valabil;

– cartelă tahograf electronic valabilă;

– minim 4 ani vechime ca şofer profesionist.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 09 – 22 martie 2016, orele 15:00;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 23 – 25 martie 2016;
 • proba scrisă se va susţine în data de 30 martie 2016, orele 11:00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în data de 04 aprilie 2015, orele 9:00;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, şi anume:
  1. copie act studii;
  2. copie permis de conducere categoria „D”;
  3. copie după certificatul de pregătire profesională;
  4. fişa medicală care să ateste efectuarea vizitelor medicale corespunzătoare categoriei deţinute şi faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, eliberată de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
  5. aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de Ministerul transporturilor;
  6. cazier judiciar;
  7. cazierul conducătorului auto eliberat de Serviciul circulaţie al Judeţului Cluj;
  8. copie cartela tahograf electronic, în termen de valabilitate;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională în calitate de şofer profesionist;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă, având nr. de înregistrare şi ştampila unităţii emitente;
 • curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 22 martie 2016, orele 15:00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa pe site şi la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Bibliografie:

 

 1. OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HGR nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 3. OGR nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

 

 

 

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Avram GAL a lansat o pagina oficiala de Facebook pentru a sustine candidatura lui pentru Primaria Campia Turzii!

Începând din această săptămână, vă anunț cu mare bucurie că am lansat pagina oficială de Facebook care susține candidatura mea...

Închide