inTurda.ro

SPAS Turda organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante:

 Breaking News

SPAS Turda organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante:

SPAS Turda organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante:
martie 16
09:38 2016

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 6 APRILIE 2016 CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE – 2 posturi, durată nedeterminată, Serviciul Public Creşe şi Cabinete medicale Şcolare.

 

            Condiţii specifice de participare – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul sănătate, specializare asistenţă medicală generală;

– vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 16 martie – 29 martie 2016, ora 15:00;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 30 martie – 01 aprilie 2016;
 • proba scrisă se va susţine în data de 06 aprilie 2016, ora 09:00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în data de 08 aprilie 2016, ora 09:00;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Bibliografia pentru postul de coordonator personal de specialitate:

1.Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
2.Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare;
3.Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi cu modificările şi completările ulterioare;

4.Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical 2003;

5.Ordinul nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia sisterilizarea în unităţile sanitare cu modificările şi completările ulterioare;

6.Puericultura şi pediatrie pentru asistenţii medicali – Mihaela Vasile, editura ALL, 2012:

Partea I. Cap.2 Creşterea şi dezvoltarea;

Cap.4 Îngrijirile acordate sugarului;

Cap.5 Îngrijirile acordate copilului de la 1 an la 18 ani

– 5.1.Copilul antepreşcolar;

– 5.2.Copilul preşcolar;

Cap.6 Alimentaţia copilului

– 6.1.Alimentaţia nou-născutului;

– 6.2.Alimentaţia sugarului;

– 6.3.Alimentaţia copilului antepreşcolar;

– 6.4.Alimentaţia copilului preşcolar;

 

Partea II. Cap.3 Caracteristicile semnelor şi simptomelor;

Cap.4 Afecţiunile copilului

– 4.3.Afecţiuni carenţiale;

– 4.4.Afecţiuni respiratorii;

– 4.6. Afecţiuni digestive;

– 4.9. Afecţiunile SNC- 4.9.1 Convulsiile şi epilepsia infantilă;

– 4.9.2 Handicapul fizic şi psihomotor.

 

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • adeverinţă OAMMR.

 

Proba scrisă se va susţine în data de 06 aprilie 2016, ora 09:00, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str.Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.      

Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul Resurse Umane până la data de 29 martie 2016, ora 15:00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Turda.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la d-na Moldovan Camelia Dorina, consilier la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264/317.137.

 

 

Director,                                                                   Consilier,

Napău Denisa                                                       Moldovan Camelia Dorina

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
CAA: Consiliul Local Turda nu are calitatea de autoritate tutelară față de operatorul economic Compania de Apă Arieș

 Comunicat de presă Consiliul Local Turda nu are calitatea de autoritate tutelară față de operatorul economic Compania de Apă Arieș...

Închide