inTurda.ro

Finanțări din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general prin legea 350

Finanțări din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general prin legea 350

Finanțări din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general prin legea 350
martie 21
13:33 2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

În baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Municipiul Turda face cunoscută intenţia de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2016.

 1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Turda, cod fiscal 4378930; adresa: Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 0264/313.160;
 2. 2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Hotărârea nr.205/29.11.2012 privind aprobarea procedurii de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general în baza Legii nr.350/2005, Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2013 privind aprobarea modificării HCL 205/2012, Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Municipiului Turda, Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local precum şi Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 54/18.03.2016.
 3. Instituţii/ persoane fizice eligibile: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii române – sau culte religioase recunoscute conform legii române, care au sediul/ filiala în Municipiul Turda.
 4. 4. Domeniile pentru care se acordă finanţare: Activităţi de tineret; Activităţi sportive; Culte Religioase; Programe culturale;
 5. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă şi beneficiar.
 6. Criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă sunt următoarele:

Capacitatea de realizare – fezabilitatea proiectului;

Consistenţa tehnică- relevanţa proiectului;

Contribuţie proprie – Buget;

Soliditate financiară;

Rezultate aşteptate – rezultatele proiectului propus;

Durabilitatea programului – continuitatea proiectului.

 1. Documentele se depun la Registratura Consiliului Local al Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50.
 2. Termen limită de depunere a documentaţiilor: 20 aprilie 2016, ora 13:00.
 3. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 21 aprilie 2016 10 mai 2016.
 4. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Turda, camera 67, camera 46, Compartiment achiziţii publice – camera 42 respectiv de pe site-ul www. primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local Turda / Informaţii publice.
 5. Evaluarea şi selecţia programelor depuse se va face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.
 6. 12. Documentaţia va fi depusă obligatoriu în 2 exemplare (original şi copie) şi în format electronic CD (fişiere word). Nerespectarea acestei cerinţe duce la excluderea cererii de finanţare din cadrul procedurii.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA,

TUDOR ŞTEFĂNIE

 

Related Articles