inTurda.ro

SPAS Turda angajează coordonatori personal la Serviciul Public Creșe și Cabinete medicale Școlare

SPAS Turda angajează coordonatori personal la Serviciul Public Creșe și Cabinete medicale Școlare

SPAS Turda angajează coordonatori personal la Serviciul Public Creșe și Cabinete medicale Școlare
aprilie 11
12:14 2016

Nr. 3264/07.04.2016

 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE  10 MAI  2016 CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE

 

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE – 2 posturi, durată nedeterminată, Serviciul Public Creşe şi Cabinete medicale Şcolare

Condiții specifice de participare – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul sănătate, stiinte economice

–   vechime în specialitatea studiilor de minim 2 ani sau experienţă de minim 3 ani în unităţi în care se oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară sau în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului

 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 12 aprilie – 25 aprilie 2016, orele 15,00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 26-28 aprilie 2016
 • proba scrisă se va susţine în data de  10 mai 2016, orele 09,00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 12 mai 2016, orele 9,00
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru postul de coordonator personal de specialitate :

1.Legea 215/2001,legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Ordin 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare ;
3. Ordin 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți cu modificările şi completările ulterioare .

4. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical’2003;

5.Ordin 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.Puericultura si pediatrie pentru asistentii medicali-Mihaela Vasile,editura ALL,2012: partea I

Cap.2 Cresterea si dezvoltarea

Cap.4 Ingrijirile acordate sugarului

Cap.5 Ingrijirile acordate copilului de la 1 an la 18 ani -5.1.Copilul anteprescolar

-5.2.Copilul prescolar

 

Cap.6 Alimentatia copilului -6.1.Alimentatia nou-nascutului

-6.2.Alimentatia sugarului

-6.3. Alimentatia copilului anteprescolar

– -6.4.Alimentatia copilului prescolar

 

7  Puericultura si pediatrie pentru asistentii medicali-Mihaela Vasile,editura ALL,2012: partea  a II  -a                                                                                                                                                          Cap. 3 Caracteristicile semnelor si simptomelor

Cap.4 Afectiunile copilului-4.3.Afectiuni carentiale

-4.4.Afectiuni respiratorii

-4.6. Afectiuni digestive

-4.9.Afectiunile SNC-4.9.1 Convulsiile si epilepsia infantile

-4.9.2 Handicapul fizic si psihomotor

 

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.
 • evaluare psihologică de la un cabinet acreditat
 • recomandare de la ultimul loc de muncă
 • adeverinta OAMMR

Proba scrisă se va susține în data de 10 mai 2016, orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.     Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 25 aprilie 2016, orele 15.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Primariei municipiului Turda.    Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la d-na Moldovan Camelia Dorina,consilier la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

 

 

 

Director                                                                                                   Consilier

Napău Denisa                                                                                    Moldovan Camelia Dorina

Related Articles

Citește articolul precedent:
VIDEO: Voleibalistii de la CSM Câmpia Turzii s-au calificat la turneul de promovare in prima liga!

Meciul decisiv pentru ocuparea locului al doilea din turneul semifinal (seria de vest), pozitie care asigura calificarea la turneul de...

Închide