inTurda.ro

Concurs pentru ocuparea unui post de director la Poliția Locală

Concurs pentru ocuparea unui post de director la Poliția Locală

Concurs pentru ocuparea unui post de director la Poliția Locală
august 01
09:16 2016

MUNICIPIUL TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 30 AUGUST 2016, ORELE 11,00

PENTRU OCUPAREA URMĂTOAREI FUNCŢII PUBLICE VACANTE:

 

 

Director executiv, gradul II –  Serviciul Public Poliţia Locală, 1 post durată nedeterminată

Condiţiile specifice:

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, specializarea drept;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite cu diplomă, în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Probele de concurs au fost stabilite astfel:

– proba scrisă se va susţine în data de 30 august 2016, ora 11,00

– proba de interviu se va susţine în data de 01 septembrie 2016, ora 9,00

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.

Acte necesare la dosar:

  • formularul de înscriere
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • cazierul judiciar
  • copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

            Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 17 august 2016, orele 14,00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

            Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Robert Szabo la Promenada Verii: ”Cultura este pilonul de bază pe care se sprijină o comunitate.”

Promenada Verii, Câmpia Turzii. CULTURA este o parte importantă a identităţii naţionale, este pilonul de bază pe care se sprijină o...

Închide