inTurda.ro

3 posturi scoase la concurs de Serviciul Public de Asistență Socială Turda

3 posturi scoase la concurs de Serviciul Public de Asistență Socială Turda

3 posturi scoase la concurs de Serviciul Public de Asistență Socială Turda
septembrie 05
08:19 2016

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2016 CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE

 

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE –1 post, durată nedeterminată, Serviciul Public Creşe şi Cabinete medicale Şcolare

Condiții specifice de participare – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenței sociale, științe economice sau științe ale educației.

–   vechime în specialitatea studiilor de minim 2 ani sauexperienţă de minim3 aniînunităţiîn care se oferăservicii de educaţie timpurie antepreşcolară sau în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

 

ÎNGRIJITOR PERSOANE VARSTNICE LA DOMICILIU – 1 post, durată nedeterminată, Centrul de zi si Centrul de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu

Condiții specifice de participare –     studii generale, profesionale sau liceale

 •  cursuri de formare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu

 

MUNCITOR (BUCATAR) GRADUL I-1 post, durată nedeterminată, Cantina de ajutor social

–     studii generale, profesionale sau liceale( specialitate bucatar)

 • vechime in specialitate de minim 9 ani

 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinândSpaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 05-16 septembrie 2016, orele 12,00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 19-21 septembrie 2016
 • proba scrisă se va susţine în data de  27 septembrie 2016, orele 09,00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 29 septembrie 2016, orele 9,00
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţiinemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionareacontestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru postul de coordonator personal de specialitate :

 • .Legea 215/2001,legeaadministratieipublice locale cu modificarilesicompletarileulterioare.;
 • Legea 477/2004  privindCodul de conduită a personalului contractual;
 • Ordin 1955/1995 pentruaprobareaNormelor de igienăprivindunităţilepentruocrotirea, educarea şi instruireacopiilor şi tinerilor cu modificările şi completărileulterioare ;
 • Ordin 1563/2008 pentruaprobareaListeialimentelornerecomandatepreșcolarilorșișcolarilorși a principiilor care stau la bazauneialimentațiisănătoasepentrucopiișiadolescenți cu modificările şi completărileulterioare ;
 • Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, actualizata;
 • Hotararea de guvern 1252/2012 privindaprobareaMetodologiei de organizareșifuncționare a creșelorși a altorunități de educațietimpurieantepreșcolară;
 • Ordinul 3851/2010 Reperefundamentaleînînvãtareasidezvoltareatimpurie a copilului de lanaştere la 7 ani;
 •  Ordinul  5233/2008, privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani;
 • Ghidulpentrueducațietimpurie a copiilor de la naşterepana la 3 ani;

Bibliografia pentru postul de îngrijitor şi de îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu este:

 • Legea 215/2001 privindadministraţiapublică locală,republicată;
 • Legea 477/2004  privindCodul de conduită a personalului contractual;

–      Legea 292/2011 legeaasistenţei sociale;

–     Legea 17/2000 privind protecția persoanelor vârstnice;

Bibliografia pentru postul de muncitor este:

 • Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată;
 • Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Legea 208/1997 legeacantinelorsociale;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.
 • evaluare psihologică de la un cabinet acreditat

 

 

Proba scrisă se va susține în data de 27 septembrie 2016, orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.  Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 16 septembrie 2016, orele 15.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Primariei municipiului Turda.    Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la d-na Moldovan Camelia Dorina,consilier la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

 

 

 

Director delegat                                                                                  Consilier

KotiMonia Oana                                                                      Moldovan Camelia Dorina

Related Articles

Citește articolul precedent:
O nouă campanie de dezinsecție este în plină desfășurare la Turda

În perioada 31.08.2016 - 09.09.2016, Primăria Municipiului Turda efectuează o acțiune de combatere a insectelor pe domeniul public al municipiului. Operațiunea se realizează cu substanțe insecticide avizate de...

Închide