inTurda.ro

Colegiul Tehnic “Dr. Ioan Rațiu” Turda angajează administrator financiar

Colegiul Tehnic “Dr. Ioan Rațiu” Turda angajează administrator financiar

Colegiul Tehnic “Dr. Ioan Rațiu” Turda angajează administrator financiar
octombrie 12
12:12 2016

Colegiul Tehnic “Dr. Ioan Rațiu” Turda organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă nedeterminată, în data de 4 noiembrie 2016, ora 9proba scrisă și în data de 4 noiembrie 2016, ora 12 – proba practică, urmată de interviu.

Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare, str. Aurel Vlaicu nr. 3.

Dosarele de concurs se vor depune pînă la data de 28 octombrie 2016, ora 12.00 la secretariatul unităţii şcolare, telefon: 0264316398.

 

Conţinutul dosarului de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, raport per salariat din Revisal;
 5. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)recomandare de la ultimul loc de muncă

 1. h) curriculum vitae;
 2. i) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b), c) si i) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de administrator financiar:

Condiţii generale :

 • să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • studii superioare/SSD absolvite cu diploma în domeniul economic (vechime 3 ani în specialitate);
 • cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), programe de contabilitate;
 • spirit organizatoric;
 • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
 • abilităţi de coordonare a echipelor;
 • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Locul desfăşurării probelor de concurs: Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Raţiu” Turda, str. Aurel Vlaicu, nr. 3.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:                    

 

Activități desfășurate Data Interval orar
Depunerea dosarelor 17-28 octombrie 2016 Ora 12
Selecţia dosarelor 28 octombrie 2016 Ora 13
Afişarea dosarelor admise 28 octombrie 2016 Ora 14
Contestaţii dosare 28 octombrie 2016 Ora 14-16
Soluţionare contestaţii 31 octombrie 2016 Ora 12
Proba scrisă 4 noiembrie 2016 Ora 9
Proba practică 4 noiembrie 2016 Ora 12
Interviul 4 noiembrie 2016 După proba practică
Afişarea rezultatelor finale 7 noiembrie 2016 Ora 9
Depunerea contestaţiilor 7 noiembrie 2016 Ora 10-12
Afişarea rezultatelor finale după contestaţii 7 noiembrie 2016 Ora 13

 

Date contact: secretar Tătar Olga, tel: 0264316398. 

DIRECTOR

prof. Paşc Daniela

Related Articles

Citește articolul precedent:
Horațiu Gal și Flaviu Sâsâeac au vorbit la Digi24 despre succesul Potaissei Turda

Joi, 11 octombrie 2016, handbalul turdean a fost subiectul emisiunii ”Divizia Locală”, transmisă pe postul de televiziune Digi24 - Cluj....

Închide