inTurda.ro

Concurs de angajare la SPAS Turda: asistent social, asistent medical și îngrijitor la domiciliu

Concurs de angajare la SPAS Turda: asistent social, asistent medical și îngrijitor la domiciliu

Concurs de angajare la SPAS Turda: asistent social, asistent medical și îngrijitor la domiciliu
octombrie 12
13:11 2016

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 27 OCTOMBRIE 2016 CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI TEMPORAR VACANTE

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT– 1 post, durată determinată, Centrul comunitar de sănătate şi igienă Poiana

Condiții specifice de participare –     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale, specializare în asistență socială

 • Minim 1 an vechime în specialitatea studiilor sau minim 1 an voluntariat în domeniul asistenței sociale

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT– 1 post, durată determinată, Centrul social de consiliere femei şi copii-victime ale violentei domestice

Condiții specifice de participare –     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale, specializare în asistență socială

 • Minim 1 an vechime în specialitatea studiilor sau minim 1 an voluntariat în domeniul asistenței sociale

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 1 post, durată determinată, Centrul de zi sişi Centrul de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu

Condiții specifice de participare –     studii generale, profesionale sau liceale

 •  cursuri de formare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu sau medico-social

ASISTENT MEDICAL- 1 post, durată determinată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu

Condiții specifice de participare –     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistentei medicale, specializare in domeniul asistentei medicale

 • minim 5 ani vechime în specialitate studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinândSpaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 13 octombrie-19 octombrie 2016, orele 12,00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 19-21 octombrie 2016
 • proba scrisă se va susține în data de  27 octombrie 2016, orele 09,00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 31 octombrie 2016, orele 9,00
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

BIBLIOGRAFIA și alte informații suplimentare sunt disponibile în anunțul de concurs atașat aici.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda – campanie de prevenire a incendiilor

Odată cu apropierea sezonului rece Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda desfăşoară o campanie de prezentare a principalelor reguli...

Închide