inTurda.ro

Primăria Turda selectează parteneri pentru un proiect în cadrul POCU 2014-2020

Primăria Turda selectează parteneri pentru un proiect în cadrul POCU 2014-2020

Primăria Turda selectează parteneri pentru un proiect în cadrul POCU 2014-2020
octombrie 20
10:47 2016

Nr. 21.845/19.10.2016

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

UAT Municipiul Turda anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu Ghidul Solicitantului – condiții generale (POCU 2014-2020), cu Ghidul Solicitantului – condiții specifice (POCU 5.1) și cu Metodologia de selecție a partenerilor, atașate acestui anunț.

Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:

   – Activitatea cadru  I:  Înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020;

   – Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;

   – Activitatea cadru  III:  Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL;

   – Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

Activitățile care vor face obiectul prezentului parteneriat se vor desfășura pe o perioadă de 6 luni.

Dosarul de participare se depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Turda, până la data limită de 02.11.2016, ora 10:00. Pe plicul sigilat se va specifica: „În atenţia Primăriei Municipiului Turda, pentru selecţia de parteneri POCU AP 5/PI 9.vi/OS 5.1”.

Date de contact: Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale; Tel. 0264.311.630, e-mail: primaria@primariaturda.ro.

 

Primarul Municipiului Turda,

Cristian Octavian Matei

Documente atașate:

Related Articles

Citește articolul precedent:
Loc de muncă vacant la Cofetăria Dana:

Cofetăria Dana angajează persoană cu abilități artistice pentru decorarea torturilor și realizarea elementelor de decor. Persoanele care doresc să aplice...

Închide