inTurda.ro

Peste 20 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a Consiliului Local

 Breaking News

Peste 20 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a Consiliului Local

Peste 20 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a Consiliului Local
octombrie 21
12:14 2016

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE 27 OCTOMBRIE 2016

– ORA 13,00 –

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local si a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2016.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2016.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Casei Municipale de Cultură: 

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 79/21.04.2016.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

 4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii care se finanţează din facilitatea de credit aferentă contractului de credit nr. RQ12014467532578/2012 încheiat cu CEC Bank.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Completarea sistemului de încălzire cu pompe de căldură în Spitalul Municipal Turda”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării U.A.T. – Municipiul Turda în calitate de aplicant la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” – etapa octombrie 2016, cu proiectul: Completarea sistemului de încălzire cu pompe de căldură în Spitalul Municipal Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind obligaţia asigurării de către U.A.T. – Municipiul Turda a surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul: Completarea sistemului de încălzire cu pompe de căldură în Spitalul Municipal Turda va fi selectat în vederea finanţării de către Administraţia Fondului pentru Mediu prin “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” – etapa octombrie 2016.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului GIS:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unuii imobil teren cu destinaţia de curte în suprafaţă de 51 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 2, ap. 2, către doamna Boncuţiu Lina.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren cu destinaţia curţi-construcţii, situat administrativ în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 69.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită acordat dnei. Chirilă Adina asupra unui teren în suprafaţă de 300 mp.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris în CF nr. 62295, prevăzut cu nr. cadastral 62295 situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, între str. Frăgărişte şi Aleea Alexandru Borza.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

 6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor legate de proiect.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Constitutiv cadru şi Statutul cadru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Arieşului”, conform HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 71/2016 referitoare la aprobarea retragerii comunei Ceanu Mare din calitatea de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Arieşului”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 72/2016 referitoare la aprobarea primirii comunei Iara ca nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Arieşului”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea primirii comunei Moldoveneşti ca nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Arieşului”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cantităţii de apă uzată evacuată de consumatorii casnici în reţeaua publică de canalizare a Municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii cu titlul gratuit din domeniul privat al Municipiului Turda în patrimoniul comunei Sânduleşti a unor imobile situate în cariera Sânduleşti.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010.

– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi consilierii locali Anca Doru Paul Ioan, Nap Adrian, Micu Ovidiu şi Sărmăşan Adrian.

7.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, str. Salinelor nr. 54B în teren şi la Cartea Funciară.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 7.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

 8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Demolare locuinţă existentă şi construire imobil cu 6 apartamente, împrejmuire şi amenajări exterioare în municipiul Turda, str. Vasile Alecsandri nr. 16.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art. 1 şi art. 2 al HCL nr. 117/25.07.2013 referitoare la Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în baza normelor de aplicare a Legii nr. 350/2001 emise prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Construire casă familială – introducere teren în intravilan prin scoaterea din circuitul agricol teritoriul extravilan tarlaua 71 în Municipiul Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. ( Propuneri. Întrebări. Interpelări)

 

P R I M A R,                                                 S E C R E T A R,

Matei Cristian Octavian                                     Paula Letiția Mic

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
SPAS Câmpia Turzii anunță programul referitor la acordarea ajutorului pentru încălzirea locunțelor

          ANUNŢ Distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2016 - martie 2017, se...

Închide