inTurda.ro

Ședință extraordinară convocată de îndată la Câmpia Turzii

Ședință extraordinară convocată de îndată la Câmpia Turzii

Ședință extraordinară convocată de îndată la Câmpia Turzii
septembrie 20
09:25 2017

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, convocat în ședință extraodrinară programată pentru astăzi,  20.09.2017, începând cu ora 13.00.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea  ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații la Mohacs-Ungaria, în perioada 22-24 septembrie 2017.  Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Róbert István SZABÓ

 

Viceprimarul Municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere Expunerea de motive nr.26064/20.09.2017, privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Câmpia Turzii la Mohacs – Ungaria, în perioada 22-24 septembrie 2017;

Având în vedere invitaţia oraşului Mohacs de a participa la Festivalul Strugurilor, potrivit invitaţiei înregistrată sub nr. 26007 din 19.09.2017;

În conformitate cu prevederile art. IV alin. (4) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare, de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit.e), art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

PROPUN:

 

             Art.1 – Se aprobă deplasarea la Mohacs – Ungaria, în perioada 22-24 septembrie 2017, a unei delegaţii a Municipiului Câmpia Turzii, formată din 8 persoane, conform anexei, în vederea participării la Festivalul Strugurilor.

Art.2 – (1) Cheltuielile privind deplasarea se vor deconta conform prevederilor legale.

(2) Consilierii locali care fac parte din delegaţie şi efectuează deplasarea la Mohacs-Ungaria sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a Consiliului Local, în termen de maxim 30 de zile de la data încheierii misiunii, un raport privind deplasarea efectuată, în caz contrar vor suporta cheltuielile deplasării, în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali.

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Câmpia Turzii prin Serviciul Buget-Contabilitate și Serviciul Informare şi Relaţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.5 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a

Municipiului Câmpia Turzii, la Mohacs – Ungaria, în perioada 22-24 septembrie 2017

Municipiul Câmpia Turzii a obţinut, de-a lungul timpului, un caracter multicultural şi a dezvoltat relaţii de colaborare cu oraşele partenere din afara graniţelor ţării, concretizate în special prin proiecte culturale, educaţionale, sportive, administrative şi înfrăţiri urbane.

Colaborarea cu Municipiul Mohacs (Ungaria) datează încă din anul 1990, iar la sfârşitul anului 1993, aceasta s-a oficializat prin protocolul de înfrăţire dintre cele două oraşe.

În perioada 22-24 septembrie 2017, la Mohacs se organizează evenimentul Festivalul Strugurilor. Astfel, domnul Primar Dorin Nicolae Lojigan a primit o invitație, înregistrată sub nr.26007/19.09.2017, de a participa la acest festival, împreună cu o delegație formată din 6-8 membri.

În acest sens, am iniţiat şi propun spre dezbatere şi adoptare Proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii formată din 8 persoane la Mohacs-Ungaria, în perioada 22-24 septembrie 2017.

 

VICEPRIMAR,

Róbert István SZABÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
VIDEO: Delegație a Parlamentului European în vizită la Salina Turda

În perioada 18-20 septembrie, în județul Cluj-Napoca, are loc vizita delegaţiei Comisiei de Dezvoltare Regională a Parlamentului European. Delegaţia fiind...

Închide