inTurda.ro

VIDEO: Lansarea proiectului „TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”

VIDEO: Lansarea proiectului „TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”

VIDEO: Lansarea proiectului „TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”
octombrie 04
15:31 2017

TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunităților sărace și cu risc de excluziune socială, prin implicarea membrilor acestora, în cadrul unui larg parteneriat local, în dezbateri publice și în creionarea strategiei de dezvoltare a propriei comunități într-un mod inteligent, durabil și favorabil incluziunii sociale, în concordanță cu Strategia Europa 2020.

BUGETUL PROIECTULUI

Valoarea proiectului este de 213.501 lei, din care: 75.248 lei pentru activitățile implementate prin liderul de parteneriat, Municipiul Turda, care are o contribuție de la bugetul local de 1.504,96 lei, 73.153 lei pentru Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Socială, și 65,100 lei pentru IDEL INNOVATION SRL. 

Partenerii au fost selectați printr-o procedură de selecție conformă cerințelor POCU, organizată înainte de scrierea cererii de finanțare.

CONTEXTUL PROIECTULUI

Proiectul se adresează ZONELOR CELE MAI DEFAVORIZATE DIN MUNICIPIU, cu gradul cel mai ridicat de saracie, abandon scolar, somaj si cu o buna parte a persoanelor asistate social sunt:

1. Comunitatea de pe str. Margaretelor (Cartier Poiana);

2. Blocurile sociale din Cartierul Oprisani (blocul L105, pe str. Calea Victoriei nr. 132, bloc ELTA, pe str. Tineretului nr. 28-30);

3. Zona Industriala, cu: Comunitatea Fabrici, pe str. 22 Decembrie 1989 nr. 8-12, Comunitatea Teclu (SOLVAY), pe str. Nicolae Teclu,

Comunitatea Colonia Cimentul, str. Ariesului;

4. Comunitatea Barbu Lautaru, pe str. Barbu Lautaru si Labirint, în zona veche, istorica a municipiului.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Activitatea 1. Managementul proiectului

Activitatea 2. Informare si publicitate (postarea de afise în comunitățile defavorizate, comunicate de presa de lansare si la încheierea proiectului, conferințe de presa, una la lansarea proiectului si una la încheierea proiectului, distribuirea de pliante cu datele proiectului

Activitatea 3. Înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitatii) pentru perioada de programare 2014-2020

• la nivelul decizional al GAL niciunul dintre actorii implicati (sectorul public, sectorul privat, societatea civila si comunitatea marginalizata) nu vor putea detine mai mult de 49% din drepturile de vot. Astfel se asigura un proces incluziv si transparent, diversitatea strategiei si o acoperire corespunzatoare a diferitelor sectoare prin proiectele selectate;

• GAL-ul va alege un Comitet Director, în conformitate cu Modelul Cadru de SDL;

Activitatea 4. Delimitarea comunitatii marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate (ZUM)

 • Acest proces de lucru va fi realizat pe baza unui sondaj în teritoriul SDL si va implica obligatoriu activitati de cercetare pe teren la nivelul zonelor distincte incluse în teritoriu, cu accent pe ZUM;
 • studiul de referinta va pune în evidenta caracteristicile socio-economice, grupurile vulnerabile si problemele fiecarei zone distincte din teritoriul SDL.

Activitatea 5. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL

• realizarea procesului participativ de animare, dezbateri locale:

 • GAL-ul va organiza minim cinci sedinte ale Comitetului Director cu privire la 5 teme specifice, iar fiecare sedinta a Comitetului Director va fi precedata de o întrunire publica (pe aceleasi teme), organizata de catre facilitator în zonele urbane marginalizate adresate de SDL.

.

Activitatea 6. Elaborarea SDL si a listei indicative de interventii

• elaborarea strategiei, care va fi aliniata la strategia de dezvoltare a orasului, precum si la documentele strategice relevante;

• realizarea, în cadrul strategiei, a unei liste indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei, precum si o alocare orientativa pentru fiecare din interventiile care urmeaza a fi finantate din POR/POCU.

• corespunzator listei indicative de interventii, dupa finalizarea proiectului, in Etapa III vor fi dezvoltate proiecte POR/POCU ce vor fi depuse prin respectarea mecanismului DLRC (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitatii)

• lista indicativa de interventii va identifica proiectele finantabile din Fondul Social European, prin POCU, din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin POR, precum si din alte surse de finantare (daca este cazul). Interventiile SDL care nu sunt

prevazute pentru finantare POR/POCU vor fi evidentiate în SDL, cu mentionarea sursei de finantare.

Activitatea 7. Activitate de inovare sociala

• Seminar/eveniment de dezbatere publica cu tema principala: inovarea sociala privind actiuni de promovare a voluntariatului în comunitate (4 mese rotunde în cadrul evenimentului)

REALIZAREA STRATEGIEI VA PERMITE ACCESAREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE PÂNĂ LA 7 MILIOANE DE EURO (70% POR ȘI 30% POCU):

Din POCU (OS 5.1) se vor finanța măsurile soft integrate destinate comunității marginalizate vizate de SDL,în următoarele domenii:

 • domeniul educației – creșterea accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;
 • în domeniul ocupării – sprijin pentru accesul și/sau participarea pe piața muncii prin consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu și a economiei sociale de inserție etc;
 • în domeniul dezvoltării/furnizării de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale); asistență socială;
 • în domeniul combaterii discriminării sau segregării – campanii de informare şi conștientizare/acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Din POR (AP 9) se vor finanța:

 • investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/ reabilitarea/ modernizarea locuinţelor sociale;
 • investiţiile în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/ modernizarea centre comunitare integrate medico-sociale;
 • investiţiile în infrastructura de educaţie – construirea/ reabilitarea/ modernizarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 • investițiile în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – construcția/ reabilitarea/ modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
 • crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane – străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale etc.;
 • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Problemele de infrastructură ale municipiului Turda, în atenţia preocupărilor Guvernului

DECLARAŢIE POLITICĂ Problemele de infrastructură ale municipiului Turda, în atenţia preocupărilor Guvernului Consiliul Civic Local Cluj-Napoca a organizat recent o...

Închide