inTurda.ro

Vineri, 16 februarie: Ședință extraordinară la Câmpia Turzii pentru aprobarea BUGETULUI General de Venituri și Cheltuieli

Vineri, 16 februarie: Ședință extraordinară la Câmpia Turzii pentru aprobarea BUGETULUI General de Venituri și Cheltuieli

Vineri, 16 februarie: Ședință extraordinară la Câmpia Turzii pentru aprobarea BUGETULUI General de Venituri și Cheltuieli
februarie 13
15:35 2018

DISPOZIŢIE

Nr. 239 din 13.02.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                              DISPUNE:

 

Articol unic:

– Se convoacă, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua                            de vineri, 16.02.2018, ora 12.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                  ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

 

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi  cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat  pe anul 2018, nr. 2/2018 și  ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarle ulterioare, bugetul unităţilor  administrativ-teritoriale,  se aprobă în termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului  de stat în Monitorul Oficial.

Pentru respectarea principiului transparenței și termenelor calendarului bugetar s-a prezentat o primă prognoză a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, fiind iniţiat proiect de hotărâre sub nr. 491/08.01.2018, ce a suferit modificări succesive în funcție de elementele de noutate și propunerilor  ce au fost exprimate până la această dată.

Proiectul de hotărâre și materialele anexă vor detalia modul de fundamentare a veniturilor și cheltuielilor, respectiv modul de stabilire a veniturilor şi a structurii acestora pe surse, a alocării cheltuielilor pe destinaţii pentru bugetul local detaliat, precum şi cel pentru activităţile şi instituţiile publice subordonate consiliului local pentru anul 2018.

VENITURI:

 

Valoarea totală estimata  a se încasa  este de  37.483,246 mii lei, repartizată astfel : pentru secțiunea de funcționare 32.540,30 mii lei, iar pentru secțiunea de dezvoltare se aloca suma 4.942,946 mii lei, la care se propune suplimentarea cu suma de 6.620 mii lei, în limita disponibilului ce s-a  înregistrat după operațiunea de închidere a veniturilor și cheltuielilor aferente anului 2017, sub formă de excedent, astfel încât bugetul total pentru secțiunea de dezvoltare să fie, în faza de buget inițial, de 11.562,946 mii lei.

CHELTUIELI: 

Propunerile de buget la partea de cheltuieli s-au fundamentat în limita propunerilor la partea de venituri proprii ale bugetului local, precum și ținând cont de sumele din bugetul de stat repartizare pentru Municipiul Câmpia Turzii, conform Legii nr.2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr.273/2006, modificată prin OUG nr.63/2010.

Sumele prevăzute în capitolele de cheltuieli la secţiunea de funcţionare sunt destinate asigurării drepturilor salariale, functionalităţii, achiziții de bunuri și servicii, precum şi  pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii.

Cheltuielile materiale au fost stabilite astfel încât să fie asigurată cu prioritate plata utilităţilor, urmate de cheltuielile de întreţinere, reparaţii, contractele în derulare pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, precum şi alte cheltuieli considerate necesare de şefii serviciilor ce au solicitat prin proiectele de buget pentru anul 2018 asftel de cheltuieli individualizate şi cuantificate din punct de vedere al efortului bugetar, precum şi susţinute ca prioritare cu argumente de ordin practic.

Sumele aferente secțiunii de dezvoltare sunt alocate pentru realizarea unor investiţii în continuare, a unor investiții noi, de interes local şi pentru dezvoltarea unor servicii publice locale.

Repartizarea sumelor pe capitole, subcapitole, articole și aliniate bugetare este structurată în anexele atașate, însumând un total de 44.103,246 mii lei pentru ambele secțiuni.

 

Faţă de cele menționate mai sus se prezintă propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, cu detaliile aferente.

Având în vedere :

– Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  iniţiez un proiect de hotărâre cu următoarea titulatură :

 

Aprobarea  Bugetului general de venituri şi  cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018,

Serviciul Buget Contabilitate întocmind Raportul de specialitate cu toate elementele de detaliu, la care se vor atașa și toate anexele invocate în text.

 

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

 

 

 

 

 

 

Share

Related Articles

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Semifinala Eurovision Turda a atras aproape 600.000 de telespectatori în minutul de aur

Transmisia TVR de la Turda este semifinala Eurovision cu cea mai mare audiență de până acum. Asta reiese din analiza...

Închide