inTurda.ro

Licitatie publica pentru concesionarea unui imobil teren in intravilanul municipiului Turda

Licitatie publica pentru concesionarea unui imobil teren in intravilanul municipiului Turda

Licitatie publica pentru concesionarea unui imobil teren in intravilanul municipiului Turda
iunie 18
12:43 2018

Nr. 12153/15.06.2018

Anunţ Licitaţie

1. Informaţii generale privind concedentul, in special denumirea,codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:Municipiul Turda, cod fiscal 4378930, Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 0264 313160, www. primariaturda.ro

  • Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea şi identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Imobil teren in suprafata de 345 mp, situat in intravilanul municipiului Turda, jud. Cluj, str. Caisului fn, inscris in cf 51977 Turda (cf vechi 5603 Turda) nr. Top. 4234/1/2/1/1/1/25, proprietate privata a municipiului Turda.
  1. Informatii privind documentaţia de atribuire:

3.1.Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Formularea sj inregistrarea unei solicitari scrise la Primaria Municipiului Turda.

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primaria Municipiului Turda, Serviciul Administratie publica locala.

  • Costul şi condiţiile de plata pentru obţinerea unui exemplar: Achitarea sumei de 100 lei la Casieria Primariei Municipiului Turda.
  • Data limita pentru solicitarea clarificarilor:29.06.2018

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 02.07.2018 ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, cam. 15.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 exemplar original si 1 exemplar copie.

  • Data şi locul la care se va desfaşura şedinţa publica de deschidere a ofertelor:03.07.2018,ora 15.00 sediul Primariei Municipiului Turda.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, si/sau adresa de e-mail ale instanţei competente in soluţionarea litigiilor apǎrute si termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 0264-596110, www.tribunalulcluj.ro

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

Related Articles

Citește articolul precedent:
Primăria Turda: Anunt licitatie publica

Nr. 12156/15.06.2018 Anunţ Licitaţie 1. Informaţii generale privind vânzatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau...

Închide