inTurda.ro

Primaria Municipiului Câmpia Turzii organizează concurs în vederea ocupării unui post pe durată nedeterminată

Primaria Municipiului Câmpia Turzii organizează concurs în vederea ocupării unui post pe durată nedeterminată

Primaria Municipiului Câmpia Turzii organizează concurs în vederea ocupării unui post pe durată nedeterminată
septembrie 12
07:01 2018

Consilier, clasa I, grad profesional superior Serviciul Stabilire Impozite și taxe

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Stabilire Taxe și Impozite.

Concursul de recrutare se desfășoară în conformitate cu prevederile H.G. nr.61/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare si consta in urmatoarele etape succesive: selectia dosarelor, proba scrisa si interviul.

Selectia dosarelor are loc in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, de catre comisia de concurs.

Proba scrisa va avea loc in data de 15.10.2018 ora 10:00 la sediul Primariei Campia Turzii, str. Laminolistilor nr. 2-4, sala “Europa“.

Interviul va fi sustinut doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul Primariei.

Anunt consilier SSIT

ATRIBUŢIILE  POSTULUI

– asigură înregistrarea, evidenţa şi gestiunea tuturor contractelor de închiriere/ concesiune transmise de Serviciul de Evidenţă şi Gestiune a Patrimoniului pentru bunurile (clădiri şi terenuri) proprietatea Municipiului Campia Turzii, închiriate/concesionate persoanelor fizice precum şi a contractelor de închiriere a păşunilor şi înregistrează în evidenţa fiscală debitele ce rezultă din acestea, (impozite şi chirii). Asigură actualizarea modificărilor aprobate prin acte adiţionale precum şi  indexarea  anuală a chiriilor în funcţie de rata pozitivă a inflaţiei;

– întocmește situația cu privire la sumelor obținute  din recuperarea investiției din cuantumul chiriei ANL, care trebuie virată la Agenția Națională a Locuințelor pe care o comunică serviciului Urmărire Încasare și Executare Silită;

– pe baza cererilor persoanelor fizice privind eliberarea certificatelor de atestare fiscală sau adeverinţe vizate de către consilierul de sector, întocmeşte şi eliberează în termen legal actele solicitate;

– înregistrează în programul Folium corespondenţa specifică Direcţiei economice pentru activitatatea de Stabilire Impozite şi Taxe – primită prin registratura instituţiei şi o atribuie şefului de serviciu, pentru repartizare pe consilieri;

–  întocmeşte răspuns în timp util, la corespondenţa repartizată;

– asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal;

– lunar şi ori de câte ori se cere, prezintă situaţii şi informări legate de debite şi acţiunile efectuate;

– cunoaşte şi .respectă prevederile Ordinului 600/2018 privind Codul controlului intern managerial, care cuprinde Standardele de control intern managerial, procedurile de sistem şi procedurile operaţionale, elaborate şi aprobate la nivel de instituţie;

– răspunde de utilizarea corespunzătoare a ştampilelor- rotundă şi dreptunghiulară (conformarea cu originalul a copiilor documentelor depuse de contribuabili)- pentru actele ce se semnează şi stampilează în cadrul compartimentului;

– asigură arhivarea actelor documentelor legate de activitatea proprie;

– urmăreşte şi răspunde de aplicarea şi respectarea hotărârilor consiliului local şi a actelor normative în domeniul financiar- fiscal şi bugetar

Prezentele atribuţii pot fi completate cu dispoziţii scrise sau verbale de către şefii ierarhici.

Nerespectarea acestor atribuţii atrage după sine răspunderea materială, disciplinară, administrativă sau penală şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.

 

 

Share

Related Articles

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Consiliul Local al municipiului Turda se întrunește astăzi în ședință de îndată

ORDINEA DE ZI A  ŞEDINŢEI  DE ÎNDATĂ A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE  12 SEPTEMBRIE 2018 -...

Închide