inTurda.ro

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedintă ordinară ​

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedintă ordinară ​

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedintă ordinară ​
ianuarie 31
10:37 2019

   DISPOZIŢIE

Nr. 101 din 25.01.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                         DISPUN:

Articol unic:

– Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ziua de             joi, 31.01.2019, ora 13.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                                                 ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020.

                                       Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

                                                                    – Raport Comisia de validare

2. Prezentarea Deciziei nr.55/31.12.2018 emisă de Camera de Conturi Cluj cu privire la DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.                                                             Prezintă: Direcția Economică

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excendetul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2018.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN    – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru serviciile de reabilitare oferite copiilor și tinerilor cu dizabilități psiho-motorii, de către Centrul de Zi Carine pentru anul 2019.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  „EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO” ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivul de investiţii „LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, ÎN VEDEREA RELOCĂRII S.P.C.L.E.P.”.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ȘI TRANSFORMARE IMOBIL C.T. DIN STR. NOUĂ, NR. 8 ÎN SPAȚII ȘCOLARE, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU”, MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, JUD. CLUJ”.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ care vor funcţiona pe raza

Municipiului Câmpia Turzii, în anul şcolar 2019-2020.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.3

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.89/2016 privind Programul de tip Şcoală după Şcoală” pentru  elevii din învăţământul primar din Municipiul Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.3

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea REABILITARE CASA BETEGH și SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ACTUALĂ din GRĂDINIȚĂ în LOCUINȚĂ, str. TEILOR, nr.10, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

Prezintă: Iniţiator Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, CONSTRUIRE ANEXĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIREPROPRIETATE ŞI RACORDURI LA UTILITĂȚI, str. Teilor, nr. 49,  municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul închirierii pajiștilor aflate în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55243 Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55280 Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

15. Proiect de hotărâre privind cesiunea unui contract de concesiune și a unui contract de închirere pentru ședinţa Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

16. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, terenuri aflate în incinta Colegiului Tehnic Victor Ungureanu și clădiri situate pe strada Vasile Goldiș nr.1.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.9 din 21.05.2014.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe în favoarea P.F. Morar Amalia a unui teren în suprafață de 12 mp, în vederea edificării unui nou acces, secundar, la imobilul concesionat în baza contractului de concesiune nr. 16 din 02.12.2009.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui nou acces, secundar, la imobilul situat pe        str. Parcului nr. 5, înscris în CF nr. 3947 Câmpia Turzii, cu nr. top. 2/4/S/parter (fosta Centrală Termică nr. 1) și modificării contractului de concesiune nr. 16 din 02.12.2009.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren aparținând societății DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A..

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

22. Diverse.

          PRIMAR,                                                                            AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN    SECRETAR,

   Niculae ȘTEFAN

 

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Mega Image anuntă clientii să RETURNEZE de urgentă un produs

Mega Image anunță clienții să returneze de urgență punga de zahăr brun la 750 gr, din cauză că există suspiciune...

Închide