inTurda.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  impozitele și taxele  locale, precum și a taxelor speciale – Consultare publică

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  impozitele și taxele  locale, precum și a taxelor speciale – Consultare publică

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  impozitele și taxele  locale, precum și a taxelor speciale – Consultare publică
martie 14
15:30 2019

ANUNT nr. 5904/14.03.2019

 

Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul ca la nivelul municipiului Turda se află în procedura de elaborare, proiectul de hotărâre normativ intitulat:

 • „proiect de hotarare nr. 147/14.03.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2020”;

Textul integral al proiectului de hotarare insotit de raportul de specialitate si expunerea de motive poate fi accesat pe adresa oficiala primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice. O copie a documentelor părţi integrante din proiectul de hotărâre poate fi pusă la dispozitia celor interesaţi în baza unei solicitări în formă scrisă depusă la Secretariatul Consiliului local al municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul 14.03.2019 – 26.04.2019, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

În contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesati pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la sediul Consiliului local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în atenţia doamnei Fărcăşan Elena, Director Executiv – Direcţia Impozite şi Taxe Locale Turda, în intervalul 25.03.2019 – 05.04.2019 inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Prezentul anunţ a fost afişat la data de 14.03.2019.

 

Primar,

Cristian Octavian Matei

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind   impozitele și taxele  locale , precum și a taxelor speciale

pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară în data de ……………………………….;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020, elaborat din inițiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 • 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
 • articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
 • 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 • 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
 • 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 6 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;
 • 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
 • Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică 734/480/1003/3727/2015;
 • Hotărârii Consiliului Local nr. 125/2011 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și de radiere a vehiculelor la nivelul primarului:
 • Hotărârii Consiliului Local nr. 85/22.07.1999 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la nivelul Municipiului Turda, completată prin H.C.L. nr.39/2000, nr.142/2001, nr.46/2006, nr.207/2011, nr.150/2015, nr. 232/2015 , nr. 86/2016, nr. 65/28.02.2017;
 • Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.160/1999, completat prin H.C.L.nr.172/2010;

            21) Hotărârii Consiliului Local nr.283/18.12.2006 privind zonarea imobilelor din municipiul Turda, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv HCL nr. 151/2015, nr.233/29.10.2015, nr.303/31.08.2017, nr.349/28.11.2018;

            22) Hotărârii Consiliului Local nr.375/29.11.2017 privind aprobarea Procedurii cadru de încadrare a clădirilor și terenurilor intravilane din municipiul Turda, în categoria celor neîngrijite,

            23) Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificărilr și completările ulterioare, Titlul IX.

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, Municipiului Turda  este  localitate de rang II, precum și

 1. raportul de specialitate -expunere de motive al primarului înregistrat sub nr. …….. din … …………………. 20…; 
 2. raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.1 pentru buget – finanțe, prognoze economice;

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități;

Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020, prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariaturda.ro și afișare la sediul Consiliului Local Turda;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2020, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Turda, sunt prevăzute în anexa  nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Procedura de acordare a  facilităților fiscale   stabilite de Consiliul Local  Turda pentru  anul 2020 este prevăzută în anexa 2 care face parte integrnată din prezenta hotărâre.

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarului Municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Direcției Impozite și Taxe Locale, Serviciile și Instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Turda .

Art. 4.  (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municiliului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj precum  și serviciilor de specialitate în vedere îndeplinirii și se aduce la cunoștință publică prin afișare la  sediul Consiliului Local  Turda și postare   pe pagina de internet www.primariaturda.ro

anexa nr. 1 anexa nr. 2          

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                           SECRETARUL municipiului  TURDA

                                                                                              Jr. Paula  Letitia Mic

 

 

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Turdean de 22 de ani, condamnare cu executare pentru comiterea infractiunii de furt calificat

La data de 13 martie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turda au pus în aplicare un mandat de executare...

Închide