inTurda.ro

UAT Municipiul Turda organizează concurs pentru ocuparea unei functii publice vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs pentru ocuparea unei functii publice vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs pentru ocuparea unei functii publice vacante
iunie 14
17:29 2019

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 16 iulie 2019, orele 10,00

pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:

 

Consilier I/superior – Serviciul dezvoltare publică și investiții

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental științe economice

– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.

– proba scrisă se va susţine în data de 16 iulie 2019, orele 10,00

– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.

Acte necesare la dosar:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 14 iunie – 03 iulie 2019, ora 15, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro, persoană de contact Alexandrina Rustem, consilier RU.

 

Atribuțiile postului:

 

 1. Urmărește încadrarea în sumele aprobate de Consiliul Local pentru realizarea serviciilor publice.
 2. Analizează cadrul legal aferent atribuirii contractelor de achiziții publice
 3. Verifică exactitatea cantităților înscrise pe facturi, încadrarea corectă în tarifele aprobate de Consiliul Local și modul de calcul al acesteia, precum și justetea situațiilor justificative și certifică legalitatea plăților.
 4. Întocmește propunerile de angajare pentru programele de lucrări aferente serviciilor publice
 5. Actualizează inventarul patrimoniului public pentru serviciile publice locale din sfera de activitate a serviciului
 6. Formulează răspunsuri la petițiile repartizate în baza prevederilor Legii nr.544/2001, privind accesul la informațiile de interes public.
 7. Îndeplineşte și alte atribuţii care derivă din obligațiile stabilite în acte normative ulterioare.
 8. Răspunde de modul de implementare a standardelor și procedurilor elaborate la nivelul serviciului. 

Bibliografie:

 

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. HG 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea 51/2006, republicată, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. OG 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul 1295/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
 10. Ordin 1296/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

 

 

 

Nr. 12818/14.06.2019

 

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Program casierii și birou relații clienți în data de 17.06.2019 – CAA

Program casierii și birou relații clienți în data de 17.06.2019 Luni, 17 iunie 2019, casieria și biroul relații clienți sunt...

Închide