inTurda.ro

Concurs de angajare la Spitalul Municipal Câmpia Turzii

Concurs de angajare la Spitalul Municipal Câmpia Turzii

Concurs de angajare la Spitalul Municipal Câmpia Turzii
noiembrie 20
10:43 2019

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar  vacant, perioada determinata de asistent medical principal (studii PL), în cadrul Compartimentului Ortopedie Traumatologie

Concursul se va desfăşura în perioada 04.12.2019-06.12.2019 şi constă în următoarele etape succesive:

 1. a) proba scrisă : în data de 04.12.2019, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel

               Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

 1. a) interviul : în data de 06.12.2019, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

              Se pot prezenta la următoare etapă numai candidaţii declarati admişi la etapa precedentă;

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare şi anume:

 

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitare.

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei contractante  de asistent medical :

–            diplomă  de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă , diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HGR 797/1997;

–            Certificat  grad principal

-minim 5 ani vechime în specialitate.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de  25.11.2019- ora 14,00 , şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. certificat membru OAMGMAMR vizat la zi;
 8. curriculum vitae.
 9. taxa concurs 150 lei, plătită la casieria unităţii (taxa de concurs se restituie, numai in cazul retragerii dosarului înainte de etapa de selecție a dosarelor).

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630

MANAGER,

ANTAL IOSIF ADRIAN

Share

Related Articles