inTurda.ro

Primăria Câmpia Turzii – Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

Primăria Câmpia Turzii – Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

Primăria Câmpia Turzii – Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri
ianuarie 17
11:27 2020

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Municipiul Câmpia Turzii, cod de identificare fiscală 4354566, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro
  2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:spațiu în suprafață de 26,40 mp, înscris CF nr. 53663 Câmpia Turzii, nr. cad. 53663-C1, care aparține domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Piața Unirii, nr. 22A, jud. Cluj
  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate descărca de pe pagina de internet http://campiaturzii.ro/hcl/2019/hcl_230.pdf

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: documentația de atribuire se obține de la Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: nu este cazul

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.02.2020

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2020, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:11.02.2020, ora 12.00, Primăria Municipiului Câmpia Turzii
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro; Termen pentru sesizarea instanței: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.01.2020

 

 

PRIMAR                                                          SECRETAR GENERAL

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                  Nicolae ȘTEFAN

                                        

 

 

 

ȘEF SERVICIU E.G.P.

Corina-Laura GHINEA

 

 

 

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
La Câmpia Turzii, oamenii străzii sunt deparazitați în secția de Pediatrie?

„Nu este posibil așa ceva. La Câmpia Turzii, oamenii străzii MAJORI sunt deparazitați în secția de Pediatrie? Nu este de...

Închide