inTurda.ro

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
februarie 11
14:42 2020

DISPOZIȚIE

Nr. _120_ din 11.02.2020

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri 12.02.2020 ora 15.00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

PRIMAR,                                    CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                           SECRETARGENERAL

                                                    Nicolae ȘTEFAN

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2019.
Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Direcția Economică  
Aviz – Comisia de specialitate nr.1
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020.
Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Direcția Economică  
Aviz – Comisia de specialitate nr.1
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”RELOCARE HALĂ DE SORTARE DEȘEURI, INCLUSIV ECHIPAMENTE”.
Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Serviciul Investiții  
Aviz – Comisia de specialitate nr.2
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de întreținere, amenejare și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Câmpia Turzii”, pentru anul 2019.
Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Serviciul Investiții  
​​​​​​  Aviz – Comisia de specialitate nr.2
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ’’Programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020’’
Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Serviciul Investiții  
​​​​​​ Aviz – Comisia de specialitate nr.2
6. Proiect de hotărâre privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj.
Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimonului  
Aviz – Comisia de specialitate nr.2

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare între Municipiul Câmpia Turzii și Casa Județeană de Pensii Cluj.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Serviciul Juridic  
Aviz – Comisia de specialitate nr.1

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Compartiment Guvernanță Corporativă  
Aviz – Comisia de specialitate nr.1
PRIMAR,                                         AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                            SECRETARGENERAL

                                                    Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Meciul retur dintre AHC Potaissa Turda și BSV Berna va fi în direct pe TVR Cluj!

Meciul retur dintre AHC Potaissa Turda și BSV Berna va fi în direct pe TVR Cluj în data de 16...

Închide