inTurda.ro

Depozit pentru mărfuri scos la vânzare prin licitație publică de ANAF Turda

Depozit pentru mărfuri scos la vânzare prin licitație publică de ANAF Turda

Depozit pentru mărfuri scos la vânzare prin licitație publică de ANAF Turda
februarie 20
13:07 2020

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 12 , luna 03 , ora 13, anul 2020, în localitatea TURDA , str. P-TA ROMANA , nr. 15B , se vor
vinde la 3-a licitaţie, următoarele bunuri imobile:

• Depozit pt. marfuri subsol compus din 1 incapere si 1 statie SPRINKEL in suprafata utila de 115 mp si cotele PCI aferente din cladirea si terenul atribuit in folosinta conform Extrasului CF 51475-C1-U10, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei: 35.500 lei (exclusiv TVA).

Bunurile sunt grevate de anumite drepturi reale și privilegii, așa cum sunt descrise în documentul disponibil aici.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO25TREZ2195067XXX001507, beneficiar Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice CLUJ , cod de identificare fiscală 4426336 , deschis la TREZORERIA TURDA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Petre Pop: supunem dezbaterii un nou proiect – „Casa Sportului” din Câmpia Turzii

Supunem dezbaterii un nou proiect pentru mandatul 2020-2024 și anume ,,Casa Sportului” din Câmpia Turzii. Municipiul Câmpia Turzii are o...

Închide