inTurda.ro

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii de joi, 27 februarie 2020

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii de joi, 27 februarie 2020

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii de joi, 27 februarie 2020
februarie 25
09:59 2020

DISPOZIȚIE

Nr. _138__ din _21.02.2020_

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 27.02.2020 ora 13.00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

 

 

PRIMAR,                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                                               Nicolae ȘTEFAN

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

 1. Prezentarea Indicatorilor de performanță și de evaluare a activității pentru anul 2019 la societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

Prezintă: Conducerea S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Direcția Economică

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul 2020.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Direcția de Asistență Socială

Aviz – Comisia de specialitate nr.4

 1. Proiect de hotărâre de aprobare a Organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi ale serviciilor publice de interes local.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Resurse Umane Salarizare

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unei căi de acces la drumul național DN15, dinspre imobilul proprietatea S.C. MILEXIM S.R.L., înscris în CF 55152 Câmpia Turzii situat în Câmpia Turzii, pe str. Laminoriştilor nr.145 C.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea executării lucrării ,,Etajare clădire birouri și locuințe,

str. Laminoriștilor, nr.31, în municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj” la limita de proprietate a imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.29.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.50389 Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 2 din 27.03.2019.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor temporar disponibile sau excedentare din cadrul Liceului Teoretic ,,Pavel Dan” Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decalării termenului de punere în funcțiune a investiției

de către S.C. BERG BANAT S.R.L.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Juridic

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Câmpia Turzii din cadrul Asociației “ Polul Agro- Zootehnic – Industrial Arieș – PAZIA”.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Juridic

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

 1. Diverse

 

 

PRIMAR,                                           AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                       Nicolae ȘTEFAN

Related Articles

Citește articolul precedent:
Raportul de activitate al prefectului județului Cluj, domnul Mircea Abrudean, la doua luni de la preluarea mandatului

Raportul de activitate al prefectului județului Cluj, domnul Mircea Abrudean, la doua luni de la preluarea mandatului Prioritățile mandatului: 1....

Închide