inTurda.ro

Concurs de angajare la Primăria Comunei Luna, compartimentul Asistență Socială

Concurs de angajare la Primăria Comunei Luna, compartimentul Asistență Socială

Concurs de angajare la Primăria Comunei Luna, compartimentul Asistență Socială
martie 12
17:00 2020

Primăria Comunei Luna, cu sediul în Loc. Luna Str. Principală nr. 192 jud. Cluj, tel. 0264-368326, fax 0264-326242, e-mail primaria_luna@yahoo.com, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de inspector clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Luna – Compartimentul de Asistență Socială.      

Data şi locul de desfăşurare a concursului :  15 aprilie 2020, ora 10.00 proba scrisă şi 22 aprilie 2020 ora 10.00 interviul, la sediul Primăriei Comunei Luna.

Condiții de participare la concurs :

Condițiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice :  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea asistență socială; minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Luna – Birou Secretar general până în data de 30.03.2020 ora 16.00 şi vor conţine următoarele acte :

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

        Bibliografia pentru concurs :

  • Constituția României;
  • Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
  • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-368236 int. 201 sau 0751-094802. Persoană de contact – Cornelia Delimoț – Secretar general al Comunei Luna.

 

                Primar                                Secretar general                             

Aurel Giurgiu                           Cornelia Delimoț               

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Iulius Mall Cluj – măsuri pentru combaterea riscurilor provocate de Coronavirus

Pentru că siguranța și sănătatea clienților noștri sunt prioritare, vă informăm cu privire la măsurile implementate cu scop preventiv, în...

Închide