inTurda.ro

Judecătoria Turda, noi măsuri în contextul stării de urgență, reglementate prin decizia 24/20.03.2020

Judecătoria Turda, noi măsuri în contextul stării de urgență, reglementate prin decizia 24/20.03.2020

Judecătoria Turda, noi măsuri în contextul stării de urgență, reglementate prin decizia 24/20.03.2020
martie 20
15:02 2020

R O M A N I A

JUDECATORIA TURDA

Turda, Piaţa Romană nr. 12, Jud. Cluj

Tel. 0246-311985; Fax 0264-311851

e-mail jud-turda-reg@just.ro

Prezentul document este  supus reglementarilor aflate sub incidența  Regulamentului U.E.2016/679

 

CABINETUL PREȘEDINTELUI

Nr A.         /20.03.2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. 1, art. 7 alin. 1 lit. a din Regulamentul de ordine interioara al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 375/17.12.2015 se emite:

DECIZIA NR. 24/20.03.2020

Văzând dispozițiile art. 6 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020, dispozițiile Hotărârii Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 257/17.03.2020 și cele ale Hotărârii Colegiului de Conducere al Curții de Apel Cluj nr. 23/18.03.2020 și cu nr. 24/19.03.2020,

În scopul prevenirii și limitării efectelor pandemiei determinate de infectarea cu COVID-19, se stabilesc următoarele măsuri suplimentare, valabile pe durată stării de urgență:

Art. 1. În materie civilă se judecă doar cauzele ce au ca obiect:

– cereri de ordonanță președințială,

– asigurarea probelor,

– încuviințarea executării silite,

– suspendarea executării silite (art. 719 NCPC),

– suspendarea provizorie a executării silite,

– cerere de sechestru asigurător,

– poprire asiguratorie,

– sechestru judiciar,

– evacuarea în procedură specială (art. 1041 NCPC),

– punerea sub interdicție judecătorească,

– restituirea cauțiunii în cauzele de urgență,

– tutelă, curatelă,

– ordine de protecție,

– internare medicală nevoluntară,

– incidentele procedurale și cereri de urgență deosebită, precum abținerea, recuzarea, ajutor public judiciar, reexaminare ajutor judiciar, reexaminare taxă judiciară de timbru, reexaminare anulare cerere și altele asemenea,

– cauzele generate de aplicarea măsurilor prevăzute de Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României.

Art. 2. În materie penală se judecă doar:

– cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive,

– cauzele privind infracțiunile flagrante, dar numai dacă este îndeplinită condiția urgenței deosebite (prevederile art. 42 alin. 1 din Decretul 195/2020),

– cauzele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, dar numai dacă este îndeplinită condiția urgenței deosebite (prevederile art. 42 alin. 1 din Decretul 195/2020),

– cauzele privind măsurile asiguratorii,

– cauzele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor,

– cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical,

– cererile de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei,

– cauzele privind amânarea/întreruperea executării pedepsei/măsurii educative privative de libertate,

– cauzele privind liberarea condiționată, dar numai dacă este îndeplinită condiția urgenței deosebite (prevederile art. 42 alin. 1 din Decretul 195/2020),

– contestațiile la executare, doar în situația în care privește o persoană condamnată aflată în executarea pedepsei și doar cu privire la executarea pedepsei, dar numai dacă este îndeplinită condiția urgenței deosebite (prevederile art. 42 alin. 1 din Decretul 195/2020),

– incidente procedurare care împiedică judecata, în cauzele urgente (abțineri, recuzări și altele similare),

– cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către judecătorul de cameră preliminară sau de instanța de judecată,

Activitatea judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară numai cu privire la cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori, cele privind măsurile de siguranță.

Art. 3. Lista cauzelor de urgență deosebită se completează cu modificările ce se vor dispune de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj, în cazul în care intervin situații neprevăzute.

Art. 4. În cauzele ce se judecă (cele menționate la art. 1-3):

– se pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi,

– se vor fixa ore diferite pentru cauzele ce se judecă în aceeași zi, pentru a se evita aglomerarea sălii de judecată (doar pentru cauzele cu citare),

– listele de ședință se vor afișa cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată pe portalul instanței, prin grija grefierului șef și a compartimenului de informarică de la nivelul tribunalului; în acest scop listele de ședință se vor înainta președintelui instanței, cu minim 48 de ore înaintea termenului de judecată,

– cu cel puțin o zi înainte de ziua de ședință se va întocmi de către grefierul de ședință lista cu persoanele (avocați, părți, alți participanți) cărora li se permite accesul în sala de judecată; listele se centralizează de grefierul șef care le va afișa la ușa de intrare în judecătorie, un exemplar din listă comunicându-se subofițerilor jandarmi.

– când este posibil, se dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință,

– comunicarea actelor de procedură se face doar prin fax sau prin e-mail (doar în subsidiar, dacă nu este posibilă comunicarea prin modalitățile anterioare, se face prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia), citarea putând fi făcută și prin notă telefonică. Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă (se va solicita telefonic indicarea adreselor de e-mail pentru comunicarea respectivelor acte). În cauzele civile se va solicita acordul scris pentru comunicarea prin e-mail,

– amânarea judecării poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19; dacă se decide respinge cererea de amânare a judecății, se va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise,

 – ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate,

– în situația în care nu este necesară prezența persoanei private de libertate, aceasta va fi citată cu mențiunea să indice în scris dacă este de acord să fie judecată în lipsă (dându-se eficiență dispozițiilor art. 364 alin. 4 Cod procedură penală)

– în raport cu Penitenciarul Gherla, se va pune în aplicare protocolul încheiat cu această instituție în ceea ce privește comunicările prin intermediul poștei electronice.

Art. 5. Judecarea altor cauze decât cele menționate la art. 1-3 este suspendată de drept pe durata stării de urgență. Pe cale de consecință, în aceste cauze, pe durata stării de urgență:

  1. În cauzele civile:

– procedura pealabilă prevăzută de art. 200-201 Cod procedură civilă se suspendă,

– nu se va întocmi încheiere de suspendare – se va opera doar în ECRIS mențiunea suspendat de drept,

– nu se comunică nici o citație / altă comunicare dispusă anterior declarării stării de urgență,

– se redactează încheierile / sentințele,

– nu se comunică încheierile / sentințele redactate,

 – în cauzele în care a fost fixat termen pentru pronunțare ori s-a amânat pronunțarea se pronunță soluția și se introduce în ECRIS, fără a se comunica însă soluțiile respective,

– dacă au fost declarate căi de atac până la data prezentei decizii, dosarele se înaintează instanței de control doar după încetarea stării de urgență,

– după încetarea stării de urgență, judecarea proceselor se reia din oficiu; în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, se iau măsuri pentru fixarea termenelor de judecată, citarea părților/participanților, efectuarea actelor de procedură conform art. 200-201 Cod procedură civilă.

  1. În cauzele penale:

– procedura prevăzută de art. 344-346 Cod procedură penală se suspendă,

– se va opera în ECRIS mențiunea suspendat de drept,

– se redactează încheierile / sentințele,

– nu se comunică încheierile / sentințele redactate,

 – în cauzele în care a fost fixat termen pentru pronunțare ori s-a amânat pronunțarea se pronunță soluția și se introduce în ECRIS, fără a se comunica însă soluțiile respective,

– dacă au fost declarate căi de atac până la data prezentei decizii, dosarele se înaintează instanței de control doar după încetarea stării de urgență,

– în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, se iau măsuri pentru fixarea termenelor de judecată, citarea părților/participanților, efectuarea actelor de procedură.

Art. 6. Pentru cauzele ce nu se judecă (menționate la art. 5) și pentru care în momentul înregistrării în sistemul ECRIS se acordă primul termen pentru judecată, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie va lua măsurile necesare astfel încât primul termen de judecată să fie acordar ulterior datei de 04 mai 2020.

Art. 7. Birourile de executări penale, executări civile, persoane juridice etc. vor efectua acte de procedură doar în dosarele care se judecă – cele menționate la art. 1-3. Și pentru aceste birouri se aplică dispozițiile art. 4 referitoare la comunicare.

Art. 8. Pentru cererile/petițiile adresate Biroului de informare și relații publice termenele legale de soluționare se dublează. Și pentru acest birou se aplică dispozițiile art. 4 referitoare la comunicare.

Art. 9. Pe durata stării de urgență se suspendă programul cu publicul la arhivă, la registratură și la birourile administrative. Excepțional se permite accesul în registratură doar a persoanelor care au cereri având ca obiect ordin de protecție. Documentele care sosesc prin poștă/prin curier vor fi primite de registrator prin fereastra de la birou și se înregistrează / operează în sistemul ECRIS.

Art. 10. Pe durata stării de urgență se suspendă activitatea agentului procedural de comunicare a citațiilor și a altor acte în teren. Excepție – agentul procedural va comunica citațiile pentru cauzele urgente (spre exemplu ordine de protecție) la solicitarea grefierului șef. Agentul procedural va duce la Poșta Română actele ce urmează a fi comunicate, iar în restul timpului va desfășura activități specifice la arhiva instanței.

Art. 11. Pe durata stării de urgență este restricționat accesul persoanelor în incinta Judecătoriei Turda, fiind interzis accesul persoanelor a căror prezență nu este absolut necesară. Subofițerii jandarmi vor permite accesul în sediul Judecătoriei Turda doar a personalului instanței și a persoanelor al căror nume și prenume le va fi comunicat în fiecare zi de către grefierul-șef. În mod excepțional, se va permite accesul persoanelor care solicită înregistrarea unui ordin de protecție – aceste persoane vor fi direcționate către registratură.

 

Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa întregului personal încadrat la Judecătoria Turda, sub semnătură de primire, precum și prin postarea pe intranet, urmând a fi pusă în aplicare de îndată.

Prezenta decizie se comunică pe fax sau pe e-mail Baroului Cluj, Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penitenciarului Gherla, dar și tuturor primăriilor din raza Judecătoriei Turda (cu rugămintea de a fi adusă la cunoștința comunităților locale prin afișare la sediul primăriilor).

Judecător Filip Luminiţa Maria

Preşedintele Judecătoriei Turda​

Related Articles

Citește articolul precedent:
USAMV Cluj a transferat de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență un aparat performant de diagnosticare a coronavirusului

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca contribuie la eforturile spitalelor din oraș de a diagnostica rapid...

Închide