inTurda.ro

Convocator Ședintă Extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

Convocator Ședintă Extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

Convocator Ședintă Extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
mai 12
09:37 2020

DISPOZIȚIE

Nr. _288_ din 12.05.2020

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți 12.05.2020 ora 15.00.

Art.2 (1) Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

  • Ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

PRIMAR,                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                             SECRETAR GENERAL

                                                      Nicolae ȘTEFAN


Anexa la Dispoziția nr.288 din 11.04.2020

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre aprobarea utilizării sumei de 130.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.21/12.02.2020 privind aprobarea utilizarii unor părți din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2019.
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020 și a listei de investiții aferentă.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru Municipiul Câmpia Turzii, în vederea implementării proiectului “Construire Centru Social de Zi, Patinoar și Skate Park în Municipiul Câmpia Turzii”.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru Municipiul Câmpia Turzii, în vederea implementării proiectului “Regenerare Urbană prin Reabilitarea Palatului Cultural “Ionel Floașiu”, a Teatrului de Vară și a Parcului Central “Ionel Floașiu”, din Municipiul Câmpia Turzii”.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de preţ practicate de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pentru categorii de lucrări noi ce urmează a fi realizate corespunzător proiectului tehnic de execuție „Amenajare loc de joacă în Cartierul Sâncrai”.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Actualizarea programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020’’.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea: „Actualizării programului anual de întreţinere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020’’.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţiiSERVICII DE ELABORARE S.F. – ILUMINARE .DE SIGURANŢĂ TRECERI DE PIETONI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”.

 

 

PRIMAR,                                          AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                      Nicolae ȘTEFAN

Related Articles

Citește articolul precedent:
Târgul săptămânal de miercuri, de la Câmpia Turzii își reia, parțial, activitatea

Târgul săptămânal de miercuri, de la Câmpia Turzii își reia, parțial, activitatea Producătorii locali sunt un pilon al economiei pe...

Închide