inTurda.ro

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședință ordinară joi, 28 mai 2020

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședință ordinară joi, 28 mai 2020

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședință ordinară joi, 28 mai 2020
mai 22
16:37 2020

DISPOZIȚIE

Nr. _326_ din _22.05.2020_

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 28.05.2020 ora 13.00.

Art.2 (1) Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 • Ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

PRIMAR,                                    

Dorin Nicolae LOJIGAN                             

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN


PROIECT ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2019.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 202
 3. Proiect de hotărâre de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere care își încetează efectele în perioada iunie-decembrie a anului 2020.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.3262 din 13.05.1997.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor la Regulamentul de pescuit și de ordine interioară la Complexul de Agrement ,,La trei lacuri”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 25.04.2019.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 5 din Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr.59/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxele locale pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Campia Turzii.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
  Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi al serviciilor publice de interes local.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Resurse Umane Salarizare

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

 1. Diverse

 

PRIMAR,                                           

Dorin Nicolae LOJIGAN                             

 

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL

  Nicolae ȘTEFAN

Related Articles

Citește articolul precedent:
PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 28 MAI 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 28 MAI 2020 ORA...

Închide