inTurda.ro

Consiliul Local Câmpia Turzii convocat în ședintă ordinară. Vezi ordinea de zi.

Consiliul Local Câmpia Turzii convocat în ședintă ordinară. Vezi ordinea de zi.

Consiliul Local Câmpia Turzii convocat în ședintă ordinară. Vezi ordinea de zi.
iunie 19
19:25 2020

DISPOZIȚIE

Nr. _375_ din _19.06.2020_

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 25.06.2020 ora 13.00.

Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

 

 

PRIMAR,                                    

Dorin Nicolae LOJIGAN                            

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN


Anexa la Dispoziția nr.375 din 19.06.2020

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE IMOBIL SALA SPORTURILOR DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului (imobilului constituit din teren și construcție ) și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „REABILITARE IMOBIL SALA SPORTURILOR DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50992 Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55670 Câmpia Turzii.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55823 Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuințelor pe terenuri atribuite în temeiul Legii nr. 15 din 2003.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.87 din 28.05.2020.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații situate în Hala Agroalimentară-Lactate ,,Piața Unirii”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Grădiniței cu Program Prelungit ,,Pinocchio” a unui spațiu situat la parterul imobilului din str. Gheorghe Barițiu nr.36, care aparține domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare a Municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Comisiei sociale de analiză pentru verificarea și analizarea dosarelor depuse, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI str. Ioan VASINCA, nr.11, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Diverse

 

 

PRIMAR,                                          

Dorin Nicolae LOJIGAN                            

 

 

 

AVIZAT,

 SECRETAR GENERAL

   Nicolae ȘTEFAN

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Turda din data de 25 iunie 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE   25  iunie  2020 -...

Închide