inTurda.ro

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri
august 04
17:00 2020

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Câmpia Turzii, cod de identificare fiscală 4354566, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: următoarele spații din incinta Halei Agroalimentare-Lactate ,,Piața Unirii”, situată în Câmpia Turzii, piața Unirii nr. 22, jud. Cluj, înscrisă CF nr. 53663 Câmpia Turzii, care aparține domeniului public al municipiului Câmpia Turzii:

– spațiul nr. 2, în suprafață de 40,95 mp, valoare de inventar 50.755,32 lei;
– spațiul nr. 7, în suprafață de 20,13 mp, valoare de inventar 24.950,05 lei;
– spațiul nr. 9, în suprafață de 8,25 mp, valoare de înventar 10.225,43 lei;
– spațiul nr. 10, în suprafață de 6,93 mp, valoare de inventar 8589,36 lei;
– spațiul nr. 11, în suprafață de 10,56 mp, valoare de inventar 13088,55 lei.
Închirierea se face conform art. 333 și 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. 102 nr. din 25.06.2020.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate descărca de pe pagina de internet https://campiaturzii.ro/hcl/2020/hcl_102.pdf

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: documentația de atribuire se obține de la Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: nu este cazul.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.08.2020, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18.08.2020, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.08.2020, ora 12.00, Primăria Municipiului Câmpia Turzii

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro; Termen pentru sesizarea instanței: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.07.2020

SECRETAR GENERAl,
Nicolae ȘTEFAN

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

Related Articles

Citește articolul precedent:
Anunț – Remediere avarie: Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Câmpia Turzii

Anunț – Remediere avarie  Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Câmpia Turzii Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării apei...

Închide