inTurda.ro

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară
septembrie 18
09:43 2020

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului
Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 24.09.2020 ora 13,00.
Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare,
prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de
ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia
Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii
și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi
există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea
Serviciului de iluminat public din Municipiul Câmpia Turzii și a
modalității de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public prin
concesiune.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare de
către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii a unui imobil cu
destinația de drum, aflat în proprietatea publică a comunei Luna.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei
contractului de locațiune nr.58 din 26.11.2012.

4. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Actualizării programului anual
pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor,
drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și
întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și
monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări,
dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate-park aferente,
domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul
2020”.

6. Diverse

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Matei Cristian: Au fost finalizate lucrările de modernizare a străzii Tudor Arghezi din cartierul Primăverii

𝐀𝐮 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚̆𝐳𝐢𝐢 𝐓𝐮𝐝𝐨𝐫 𝐀𝐫𝐠𝐡𝐞𝐳𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐯𝐞𝐫𝐢𝐢. Strada a fost modernizată integral. După ce...

Închide