inTurda.ro

Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director executiv

Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director executiv

Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director executiv
decembrie 08
10:40 2020

Municipiul Turda organizează în data de  12 ianuarie 2021

concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de:

 

Director executiv, gradul II – Direcția strategie și dezvoltare locală

 

Condiţii de participare:

– să fie numit într-o funcție publică din clasa I

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ

– durată normală a timpului de lucru de 8h/zi, 40 ore /săptămână

 

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 08.12.2020 pe site-ul instituției Primăria municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 08.12.2020 – 28.12.2020.

Probele concursului sunt:

 • Selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 • Proba scrisă se va susține în data de 01.2021, orele 11,00
 • Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Acte necesare la dosar:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor 153alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul administrativ;

.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Persoană de contact: Alexandrina Rustem, consilier resurse umane, tel. 0264317199,  e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

 

Atribuțiile postului:

 • organizează și coordonează activitatea direcției;
 • verifică legalitatea acţiunilor intreprinse şi a lucrărilor executate la nivelul direcției pe care îl conduce;
 • participă la implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului;
 • dezvoltă, propune, sprijină şi îndrumă proiectele de investiţii şi cooperare în ariile de interes pentru municipalitate;
 • extrage, prelucrează, stochează şi diseminează informaţiile necesare pentru întocmirea unei baze de date privind potenţialul de investiţii străine în Municipiul Turda;
 • realizează, solicită şi administrează bugetul anual de cheltuieli pe care le presupune activitatea direcției;
 • colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relaţii cu agenţi economici din ţară şi străinătate, precum şi cu unităţile administrative aflate în relaţii de înfrăţire şi parteneriat cu Primăria municipiului Turda;
 • coordonează elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor şi studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice;
 • elaborează, împreună cu instituţiile implicate, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico-socială locale şi le supune spre aprobare Consiliului local;
 • întocmește anual sau ori de cîte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, rapoarte privind starea economică şi socială a municipiului şi le prezentă la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, Consiliul local;
 • monitorizează gradul de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a municipiului, împreună cu factorii interesaţi, pe domenii specifice menţionate în cadrul strategiei;
 • întocmește rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al direcției pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
 • identifică problemele economice şi sociale ale municipiului care intră sub incidenţa asistenţei acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanţare nerambursabilă, sintetizează şi sistematizează datele referitoare la domeniile de interes;
 • asigură elaborarea cererilor de finanţare;
 • asigură identificarea, selectarea şi procurarea surselor informaţionale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne/externe de finanţare nerambursabilă, precum şi monitorizarea acestor surse de finanţare nerambursabilă;
 • asigură iniţierea şi dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare locală; realizarea de parteneriate cu alte instituţii/organizaţii cu abilităţi în managementul strategic şi dezvoltării durabile;
 • asigură atragerea de finanţări nerambursabile şi managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal;
 • acordă asistenţă potenţialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituţiilor de interes local infiinţate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului în accesarea şi implementarea unor proiecte finanţate (co-finanţate) din fonduri UE;
 • colaborează, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesaţi în elaborarea de propuneri de finanţare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanţă cu priorităţile de dezvoltare locală identificate;
 • asigură monitorizarea şi întocmirea rapoartelor intermediare şi finale narative şi financiare vizând derularea programelor UE sau a altor programe, împreună cu factorii interesaţi/compartimentele din cadrul primariei implicate în aceste proiecte, anual sau de câte ori se solicită;
 • analizează contractele existente între instituţie şi prestatori privind derularea fondurilor europene şi le adaptează conform legislaţiei în vigoare şi intereselor autorităţii publice reprezentate;
 • urmăreşte derularea, în bune condiţii a contractelor din evidenţa direcției, sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către ambele părţi contractante;
 • urmăreşte din punct de vedere juridic şi legal derularea proiectelor;
 • asigură realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate în Municipiul Turda cu sprijin financiar provenit din fonduri europene și gestionarea bazei de date privind activităţile/proiectele derulate în municipiu din fonduri nerambursabile;
 • asigură dezvoltarea unei baze de date privind programe de finanţare şi păstrarea evidenţelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire a programelor UE sau a altor programe;
 • verifică lunar Programele de lucrări aferente activităților specifice direcției și urmărește încadrarea în sumele alocate de la bugetul local;
 • răspunde de păstrarea confidenţialităţii documentelor şi informaţiilor conţinute în acestea, pentru documentele care se supun regimului confidenţialitătii stabilit de instituţie;
 • urmăreşte întocmirea corectă şi la timp a tuturor documentelor aferente activităţii structurilor coordonate;
 • răspunde de furnizarea corectă şi la timp a informaţiilor solicitate de şefii ierarhici şi colaboratori;
 • monitorizează modul de implementare a standardelor SCIM de către personalul din cadrul direcției;
 • participă la şedinţele Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării Sistemului de Control Intern/ Managerial
 • asigură întocmirea şi actualizarea documentaţiei necesară implementării Sistemului de Control Intern Managerial;
 • exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

 

Bibliografie:

 1. Constituția României, republicată
 2. OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, art. 365 – 537
 3. Legea 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. OG nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. HG 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea a 3-a, art. 41 – 48
 7. HG 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare
 8. HG 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare
 9. Ordinul  980/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice
 10. HG 207/2020, pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii” care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice
 11. Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 12.   OUG 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
 13. Strategia integrată de dezvoltare durabilă a municipiului Turda 2017-2023
 14. Planul de mobilitate urbană durabilă a municipiului Turda, elaborat în august 2017

 

DOCUMENTE

Formular de inscriere concurs
Adeverinta de vechime
Nota de informare GDPR

Related Articles

Citește articolul precedent:
Școala online se prelungește până la vacanța de iarnă. Document

Școala online se prelungește în toată țara până în data de 23 decembrie, adică până la vacanța de iarnă, potrivit...

Închide