inTurda.ro

Primăria Câmpia Turzii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de ARHITECT ȘEF

Primăria Câmpia Turzii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de ARHITECT ȘEF

Primăria Câmpia Turzii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de ARHITECT ȘEF
februarie 10
11:16 2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de arhitect șef, la Direcția Arhitect Șef, pe durată nedeterminată.

Arhitect șef la Direcția Arhitect șef

Atribuţiile postului

 1. Urmăreşte întocmirea ,avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism pentru municipiu;
 2. Fundamentează dezvoltarea complexa a teritoriului municipiului;
 3. Dezvoltă unele structuri funcţionale – spaţiale care sa permită realizarea unui echilibru permanent intre modul de valorificare a potenţialului natural si economic si protejarea acestora în corelare cu conceptul dezvoltării durabile a teritoriului;
 4. Elaborează conceptul general al amenajării teritoriului municipiului;
 5. Asigura asistenta de specialitate la lucrarile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
 6. Urmareste respectarea legalitatii privind activitatea de afisaj si reclama.
 7. Asigura receptionarea lucrarilor de urbanism si amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare la care au fost comandate de primarie.
 8. Asigura respectarea legalitatii in actele si avizele acordate in domeniul autorizatiilor in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului municipiului Câmpia Turzii.
 9. Verifica si controleaza modul de aplicare a hotararilor Consiliului local si dispozitiilor Primarului in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, luand masuri de intrare in legalitate.
 10. Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a aspectului urban şi face propuneri pentru păstrarea specificului local în materie de arhitectură;
 11. Asigură urmărirea realizării programelor pentru punerea in siguranţa a clădirilor afectate de seisme;
 12. Asigură urmărirea realizării programelor pentru siguranţa clădirilor cu risc mare de funcţionare;
 13. Asigură verificarea scrisorilor şi reclamaţiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de urbanism, calitatea lucrărilor de construcţii, protecţia teritoriului şi propune măsuri de soluţionare a problemelor verificate;
 14. Asigură relaţiile publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele de specialitate;
 15. Asigură fundamentarea, elaborarea, aprobarea si realizarea programelor de organizare si de dezvoltare urbanistica a municipiului ( plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu , studii de specialitate );
 16. Întocmeşte documentaţia tehnică pentru amenajarea zonelor verzi, drumurilor, pieţelor, târgurilor;
 17. Organizeaza primirea si verificarea documentatiilor tehnice in teren, depuse de solicitanti pentru obtinerea de autorizatii de contructii si certificate de urbanism, dupa care decide asupra cererilor formulate;
 18. Gestionează procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 19. Urmareste aplicarea intocmai si raspunde de respectarea legalitatii la eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire;
 20. Se preocupă de obţinerea acordurilor şi avizelor, conform legislaţiei în vigoare;
 21. Întocmeşte şi supune spre aprobare studiile şi detaliile de urbanism;
 22. Asigura verificarea si inventarierea anuala sau ori de cate ori este necesar a constructiilor cu caracter provizoriu si permanent pe raza municipiului.
 23. Realizeaza, impreuna cu celelalte compartimente de specialitate, activitati de depistare a terenurilor libere din municipiu. Verifica regimul juridic al acestora si face propuneri pentru realizarea de obiective de utilitate publica, cu caracter social, constructii de locuinte sau obiective civile pentru satisfacerea cerintelor publice.
 24. Asigura intocmirea referatelor de specialitate pentru a fi prezentate la Comisia de avizare tehnica, conform legilor in vigoare.
 25. Emite certificate de urbanism necesare circulatiei imobilelor si terenurilor.
 26. Organizeaza banca de date urbanistice a municipiului si urmareste reactualizarea continua a datelor.
 27. Avizeaza modul de realizare a investitiilor in concordanta cu planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate de Consiliul Local;
 28. Participa si coordoneaza actiunea de mobilare urbana a spatiilor verzi, de infiinţare de terenuri de sport, de joaca pentru copii si platforme gospodaresti;
 29. Actioneaza pentru conservarea arhitecturii tradiţionale locale si promovarea principiilor de arhitectura moderna;
 30. Elaborează programe si acţiuni pentru îmbunătăţirea continua a aspectului arhitectural-urbanistic al municipiului, păstrarea specificului local si realizarea construcţiilor cu arhitectura specifica locala;
 31. Asigură întocmirea documentaţiilor necesare atribuirii şi schimbării de denumiri de străzi;
 32. Elaborează proiectele de îmbunătăţire a aspectului exterior al clădirilor de importanta deosebita care intra in competenta de aprobare si avizare a Consiliului Local;
 33. Face analiza operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentelor depuse şi restituirea după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);
 34. Analizează proiectul depus pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant;
 35. Se preocupa pentru obţinerea, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, în vederea obţinerii acordului unic;
 36. Se preocupa de pregătirea şi prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice;obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic; întocmirea şi emiterea acordului unic;
 37. Asigura masuri de protectie urbanistica a cladirilor si monumentelor istorice, a rezervatiilor arheologice si a monumentelor naturii, colaborand in acest scop cu organismele specializate, abilitate prin lege;
 38. Analizează periodic starea de conservare a monumentelor de orice fel si face propuneri celor în drept pentru cuprinderea în programele anuale de lucrări de protejare si restaurare a acestora; face propuneri pentru avizarea documentaţiilor tehnice de intervenţie asupra monumentelor de orice fel;
 39. Colaboreaza cu unitatile specializate la elaborarea lucrarilor de amenajare a teritoriului, precum si la actualizarea acestora;
 40. Asigura asistenta tehnica la activitatile de concesionare a terenurilor din proprietatea municipiului, schimburi de terenuri intre persoane fizice si Consiliul Local, iesiri din indiviziuni cu statul si altele;
 41. Urmareste ca beneficiarii de autorizatii de constructii si certificate de urbanism sa achite taxele legale pentru eliberarea acestor documente;
 42. Asigura solutionarea operativa a cererilor si sesizarilor cetatenilor si diversilor agenti economici, conform cu legislatia in vigtoare;
 43. Urmareste întocmirea documentatiei necesara pentru autorizatiile de desfiintare in cazul depistarii constructiilor nelegale;
 44. Asigura sectorizarea municipiului si repartizarea acestor sectoare pe funcționarii cu atributii de control asupra respectarii normelor de disciplina in constructii;
 45. Urmareste modul de respectare a legalitatii in cazul organizarilor de santier de baza sau provizorii si dispune de masuri pentru intrarea in legalitate;
 46. Participa cu delegati la lucrarile comisiei care analizeaza stadiul lucrarilor de constructie cu surse de risc in exploatare si face propuneri pentru punerea in siguranta a fondului construit existent;
 47. Întocmeste diverse dari de seama statistice, rapoarte si informari diverse si le transmite la cei autorizati sa le primeasca;
 48. Asigura pastrarea confidentialitatii datelor ce privesc activitatea directiei si documentelor cu care intra in contact salariatii acesteia;
 49. Conduce și coordonează activitatea Serviciului Evidența și Gestiunea Patrimoniului
 50. Conduce și coordonează activitatea Biroului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Atenție! Faceți-vă rezerve de apă! La Turda se va întrerupe furnizarea apei pentru 16 ore!

Anunț CAA Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Turda și localitatea Bogata    Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării...

Închide