inTurda.ro

Primăria Câmpia Turzii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Director Executiv, la Direcția de Asistență Socială

Primăria Câmpia Turzii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Director Executiv, la Direcția de Asistență Socială

Primăria Câmpia Turzii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Director Executiv, la Direcția de Asistență Socială
februarie 23
13:08 2021

ANUNȚ CONCURS – Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de director executiv, la Directia de Asistență Socială, pe durată nedeterminată, timp de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore pe săptămână. 

Concursul de recrutare se desfășoară în conformitate cu prevederile art.618 alin. (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și constă în următoarele etape succesive: selectia dosarelor, proba scrisa si interviul.

Selectia dosarelor are loc in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, de catre comisia de concurs.

Proba scrisa va avea loc in data de 25.03.2021 ora 10:00, la sediul Primariei municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr.2-4.

Interviul va fi sustinut doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa, intr.-un termen de máximum 5 zile lucratorare de la data sustinerii probei scrise, la sediul Primariei municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr.2-4.

Coordonate pentru depunerea dosarelor de concurs:

 • Adresa: str. str. Laminoristilor nr.2-4., camera 11, Primăria municipiului Campia Turzii, judetul Cluj.
 • Telefon: 0264368001 int.140, fac: 0264365467, e-mail: srus@campiaturzii.ro
 • Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zil de la data publicarii anuntului respectiv in perioada 23.02.2021-15.03.2021, ora 16:00.

Click AICI pentru mai multe informații! –  Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de director executiv, la Direcția de Asistență Socială, pe durată nedeterminată


Atribuțiile postului director executiv la Directia de Asistenta Sociala :

 1. exercită atribuţiile ce revin Direcţiei în calitate de serviciu public;
 2. Gestionează activitatea personalului din subordine.
 3. elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acţiune
 4. elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii, pe care le prezintă spre aprobare primarului
 5. urmărește implementarea/dezvoltarea Sistemului de Control Intern/Managerial, precum și respectarea reglementărilor conținute de documentația specifică;
 6. Face parte din Comisia de monitorizare a SCIM în calitate de membru;
 7. Elaborează ROF-ul Direcției de Asistență Socială;
 8. Întocmește proiectul de buget pentru Direcția de Asistență Socială;
 9. Certifică realitatea, regularitatea și legalitatea cheltuielilor ce derivă din activitatea serviciului, în vederea efectuării plății acestora;
 10. Întocmește documenetele în vederea angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor ce derivă din activitatea serviciului;
 11. Întocmește rapoarte, dări de seamă, informări, solicitate de primar, Consiliul Local și de alte instituții, conform legii;
 12. coordonează procesul de identificare și  solutionare a problemelor sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie;
 13. Propune Primarului proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal, atribuţiile de serviciu şi fişa postului şi sancţionarea personalului din cadrul direcţiei;
 14. Îndrumă, urmăreşte şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecarui angajat în rezolvarea legală, competentă şi de calitate a tuturor sarcinilor încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată.
 15. coordonează și controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei;
 16. conduce activitățile subordonate, conform organigramei și reprezintă direcția în raporturile cu alte instituții publice locale și organizații;
 17. Întocmește fișele de post și evaluările personalului din subordine;
 18. deleagă competențele atribuite, personalului de specialitate din subordinea sa;
 19. acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare;
 20. asigură implementarea politicilor de asistență socială, asigură punerea în practică a acțiunilor și strategiilor instituției, la nivelul compartimentelor din structura instituției, cu respectarea legislației în vigoare;
 21. Întocmește fișele de post pentru personalul din subordine;
 22. Întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;
 23. colaborează cu formele organizate ale societății civile la acțiuni care privesc problematica socială precum și la acțiuni organizate de compartimentele Direcției de Asistență Socială;
 24. răspunde de asigurarea normelor de protecția muncii și PSI;
 25. analizează și sprijină propunerile și inițiativele personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurilor funcționale ale serviciului social;
 26. Urmărește arhivarea documentelor emise în cadrul Direcției;
 27. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului.
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
În această săptămână va avea loc turneul de sală al juniorilor II, turneu care se va desfășura în sala „Gheorghe Barițiu”

Comunicat: Începe campionatul și la juniori II În această săptămână va avea loc turneul de sală al juniorilor II, turneu...

Închide