inTurda.ro

Șase posturi vacante de asistent medical generalist licenţiat, la Spitalul Clinic Județean de Urgență

Șase posturi vacante de asistent medical generalist licenţiat, la Spitalul Clinic Județean de Urgență

Șase posturi vacante de asistent medical generalist licenţiat, la Spitalul Clinic Județean de Urgență
martie 16
11:39 2021

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA ORGANIZEAZĂ SELECȚIE

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1839/30.10.2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioada stării de alertă+30 zile:

-6 posturi vacante de asistent medical generalist licenţiat

Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

Studii superioare

Vechime – fără condiţie de vechime

Bibliografie:

Titircă L., Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze, Editura medicală, Bucureşti, 2001

Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – (anexele nr. 2 şi 4)  copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului  copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – (anexa nr. 3);  adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);  curriculum vitae, model comun european;  declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) – (anexa nr. 5).  adeverință de participare eliberată de OAMGMAMR

Înscrierile la selecție se fac pe adresa de e-mail a Serviciului R.U.N.O.: runo@scjucluj.ro până la data de 17.03.2021, ora 16:00. Subiectul e-mailului trebuie să conțină: Nume prenume și postul pentru candidează. E-mailurile sosite după ora 16:00 nu vor fi luate în considerare.

Selecția dosarelor se va face în data de 18.03.2021 ora 16:00.

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Primăria Câmpia Turzii: Vouchere de 5000 euro pentru persoanele cu dizabilități

Comunicat: Dacă sunteți o persoană cu dizabilitate, aveți între 18 și 65 de ani și sunteți în căutarea unui loc...

Închide