inTurda.ro

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în ședință extraordinară
aprilie 15
14:21 2021

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în ședință extraordinară
DISPOZIȚIE
Nr. 244_din 15.04.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 16.04.2021 ora 10:00.
Art.2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

PROIECT ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local, rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2021”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de întreţinere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2021”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”AMENAJARE PATINOAR ȘI SKATEPARK CÂMPIA TURZII” Parc Orășenesc, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Patru spitale clujene vor fi dotate cu peste 120 de noi echipamente medicale de ultimă generație

Consiliul Județean Cluj a încheiat contractele pentru achiziția a nu mai puțin de 127 de noi echipamente medicale ultramoderne. Acestea...

Închide