inTurda.ro

UAT Municipiul Turda organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante
iulie 22
08:01 2021

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 23 august 2021, orele 11,00
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de:

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul evidență și încasare impozite și taxe

Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență științe economice
– minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 21.07.2021 pe site-ul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 21. 07 – 09.08.2021.

Probele concursului sunt:
-selecția dosarelor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
-proba scrisă se va susține în data de 23.08.2021, orele 11,00
-interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Persoană de contact: Kollar Carmen, șef birou resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuții:
-Preia declarațiile de impozite și taxe locale de la inspector, asigură operarea lor pe plătitor;
-Preia borderourile de debite și scăderi și asigură operarea lor în evidența plăților;
-Efectuează impunerea din oficiu în cazul contribuabililor care nu și-au depus declarațiile sau au depus declarații eronate.
-Preia borderoul de debit pentru taxa judiciară și îl introduce în baza de date eșalonat;
-Efectuează pe baza documentelor aprobate compensări de impozite și taxe, precum și restituiri;
-Operează în evidențele pe plătitor înlesnirile și scutirile de impozite și taxe;
-Preia în baza de date procesele verbal de contravenție;
-Editează documentul de plată;.
-Încasează suma prevăzută în documentul de plată;
-Întocmește borderoul încasărilor zilnice atât în numerar cât și cu POS, verifică concordanța dintre sumele încasate cu numerar și POS
-Predă sumele încasate la caseria centrală și îndosariază chitanța emisă de casierul central pentru suma primită
-Urmărește încadrarea corectă pe surse a veniturilor în conformitate cu legislația în vigoare și conturile deschise în acest sens
-Emite de confirmări de plată și confirmări de luare în debit a amenzilor de contravenție;
-Verifică situația fiscală a rolului nominal unic pentru contribuabilul care solicită plata impozitului;
-Eliberează certificatele fiscale pentru notări, judecătorie, licitație, ajutoare sociale, abonamente în baza solicitărilor din cererile depuse de contribuabili

Bibliografie:
• Constituția României, republicată
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, art. 365-537
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX Impozite si taxe locale
• Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Titlul VII Colectarea creanţelor fiscale, Capitolele I-VII (cu privire la organele fiscale locale)

Afișat azi 21.07.2021
Nr. 16667/21.07.2021

 

Documente atașate
Formular de înscriere
Notă de informare GDPR

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Șah Club Potaissa Turda – DUBLĂ CAMPIOANA NAȚIONALĂ!

🏆 ♟ Echipa clubului de șah Potaissa Turda, dublă campioană națională la șah clasic și blitz și vicecampioană națională la...

Închide