inTurda.ro

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 21 septembrie 2021

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 21 septembrie 2021

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 21 septembrie 2021
august 20
10:11 2021

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 21 septembrie 2021, orele 11,00 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de: Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul constatare, impunere și control

 

Condiții specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență științe economice

– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

 

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 20.08.2021 pe site-ul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 20.08 – 08.09.2021.

Probele concursului sunt:

 • selecția dosarelor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susține în data de 21.09.2021, orele 11,00
 • interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Persoană de contact: Rustem Alexandrina, consilier Birou resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Acte necesare la dosar:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

           

            Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

            Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuții:

 – preluarea, verificarea și înregistrarea declarațiilor depuse de contribuabilii persoane juridice;

– verificarea și urmărirea modului de întocmire și depunere a declarațiilor la termenele legale;

– verificarea modului de stabilire și virare a impozitelor si taxelor  locale datorate de contribuabilii persoane juridice;

– cuprinderea în activitatea de verificare a contribuabililor persoane juridice astfel încât să se asigure verificarea tuturor în cadrul termenului de prescripție;

– stabilirea în sarcina contribuabililor a diferențelor de impozite și taxe locale în cazul nerespectării dispozițiilor legale;

– calcularea de obligații accesorii (majorări) pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor locale;

– constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și stabilite prin H.C.L  privind impozitele și taxele locale

– gestionarea documentelor referitoare la fiecare contribuabil într-un dosar unic;

– urmărirea concordanței dintre evidența analitică a plătitorului de impozite și taxe condusă de instituție și evidența agentului economic;

– soluționarea tuturor cererilor, sesizărilor, depuse de contribuabilii persoane juridice cu privire la impozitele și taxele locale, transmiterea răspunsurilor spre avizare de către șeful de serviciu, aprobare și apoi către contribuabili în termenul  de 45 de zile prevăzut de art. 77 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

– preluarea cererilor privind eliberarea certificatelor fiscale, după ce au fost vizate de ăatre operatorul de rol, verificarea dosarului contribuabilului, vizarea cererii și transmiterea  pentru emitere:

– preluarea și soluționarea cererilor de restituiri de impozite si taxe  conform procedurilor,  transmiterea spre avizare șefului de serviciu, spre aprobare directorului executiv, iar apoi Serviciului evidență, încasare  impozite și taxe pentru efectuarea viramentului în contul persoanei juridice;

– participarea la acțiunile de control tematic și inopinat cu celelalte servicii și compartimente din cadrul Primăriei municipiului Turda, în vederea identificării cazurilor de evaziune fiscală;

– efectuarea de analize și informări în legătură cu verificările efectuate, diferențele constatate, măsurile luate pentru nerespectarea legislatiei în materie de impozite si taxe;

– obligația păstrării secretului de serviciu, precum si confidențialitatea în legătura cu faptele, informațiile sau documentele la care are acces în exercitarea funcției publice, în conditiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;

– respectarea procedurilor intocmite conform Sistemului de Control Intern Managerial, precum și a prevederilor Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 

Bibliografie/tematică:

 • Constituția României, republicată
 • Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, art. 365-537
 • Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX -Impozite și taxe locale;
 • Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare

–  Titlul I  Dispoziții generale – Cap. II,

 • Titlul III  Dispoziții procedurale generale – CAP. II, CAP. IV (art 46 – 53), CAP. V ( art 55 – 57, art 64 – 65, art 68 – 70, art 72 – 76 și art 84), CAP. VI ( art 77, art 79),
 • Titlul V Stabilirea creanțelor fiscale – CAP. I, CAP. II, CAP. III ( art 101-102, art.103, art. 105) CAP. IV (art 106 – 107) CAP VI. (art 110 – 112)
 • Titlul VI Control fiscal  (art. 113 – 118,  art 122 – 126, art. 130 – 132, art 134, art 135);
 • HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal -Titlul IX Impozite și taxe, cu modificările și completările ulterioare

 

Afișat azi 20.08.2021

Nr. 18862/20.08.2021

Related Articles

Citește articolul precedent:
Trei noi destinații de vacanţă din Grecia, operate pe Aeroportul Avram Iancu Cluj

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță debutul a trei destinații de vacanţă din Grecia, respectiv Zakynthos, Heraklion și Rhodos, operate de către...

Închide