inTurda.ro

UAT Municipiul Turda organizează concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante de consilier juridic

UAT Municipiul Turda organizează concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante de consilier juridic

UAT Municipiul Turda organizează concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante de consilier juridic
septembrie 03
10:33 2021

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 05 octombrie 2021, orele 11,00

pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

 

 

 1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Serviciul administrație publică locală – Compartiment contencios administrativ

Condiții specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice

– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

 

 1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul executori bugetari

Condiții specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice

– minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

 

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 03.09.2021 pe site-ul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 03 – 22.09.2021.

Probele concursului sunt:

 • selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susține în data de 05.10.2021, orele 11,00
 • interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Persoană de contact: Arsene Gabriela, referent resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Acte necesare la dosar:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

Atribuții:

 

Pentru postul de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Serviciul administrație publică locală – Compartiment contencios administrativ

 

 • vizează, pentru legalitate şi/sau contrasemnează actele cu caracter juridic, în condiţiile legii;
 • vizează, pentru legalitate, referatele întocmite de către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, care stau la baza emiterii actelor administrative;
 • vizează, pentru legalitate referatele care stau la baza întocmirii proiectelor de hotărâre, întocmite de către  direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice;
 • colaborează la redactarea proiectelor de hotărâre și a altor reglementări specifice instituției în vederea acordării vizei de legalitate:
 • vizează pentru legalitate încheierea contractelor pe care instituţia le încheie cu terţi;
 • soluţionează reclamaţiile, sesizările, cererile, adresate serviciului sau repartizate acestuia, cu respectarea prevederilor legale;
 • pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de aceştia, în probleme ce intră în competenţa lor de soluţionare, în condiţiile legii;
 • întocmeşte referate, proiecte de dispoziţii şi proiecte de hotărâre în probleme ce intră în competenţa de soluţionare a Compartimentului Contencios Administrativ;
 • ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe, care intră în competenţa serviciului;
 • asigură cunoaşterea şi aprofundarea legislației în vigoare precum si modificările și completările care ar putea să apară;
 • urmărește activitatea de cunoaștere și de aplicare a legislației incidente domeniului de activitate, completările, modificările actelor normative cu aplicabilitate în administrația publică locală și apariția noii legislații în domeniu;
 • instrumentează dosarele în care primarul și uat-ul sunt părţi.
 • asigură continuitatea în căile de atac, a cauzelor repartizate, în special a celor care vizează
 • informează cetăţenii cu privire la situaţia dosarelor în care aceştia şi autoritatea publică locală sunt părţi;
 • îndeplineşte și alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către şeful ierarhic superior.
 • participă la toate activitatile legate de punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, stabileşte situaţia juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 din proprietatea Statului Român, la solicitarea cetãţenilor şi a serviciilor din aparatul de specialitate al primarului;
 • acordã informaţii publicului, pentru lamurirea situaţiei juridice a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 şi a celor restituite foştilor proprietari;
 • instrumenteazã actele şi documentele de preluare a imobilelor în proprietatea statului;
 • pune la dispoziţia compartimentelor din instituţie, a altor instituţii ale statului şi cetăţenilor informaţii, documente, relaţii despre situaţia imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 • elibereazã cópii dupã documentele existente în dosarele de revendicare;
 • primește de la Serviciul evidență patrimoniu documentele justificative pentru acționarea în instanță a chiriașilor sau concesionărilor, în vederea recuperării debitelor restante din chirii sau concesiuni, a rezilierii contractelor de închiriere sau de concesionare, a evacuării din spațiu s.a;
 • transmite Serviciului evidență patrimoniu, pentru punere în aplicare, în limitele competențelor specifice, sentințele judecătorești rămase definitive și irevocabile ce intră în competența sa.
 • transmite Direcției impozite și taxe locale, hotărârile judecatorești definitive și irevocabile, în vederea luării în debit, încasării și aplicării măsurilor de executare silită pentru sumele stabilite prin acestea. Înaintează către instanța plângerile la procesele verbale de constatare a contravenției.

 

 

Pentru postul de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul executori bugetari

 

 • avizează, din punct de vedere juridic, cererile având ca obiect acordarea de facilități fiscale pentru persoanele fizice, contribuie la întocmirea rapoartelor de specialitate în cazul cererilor contribuabililor persoane juridice de acordare de facilități fiscale și avizează de legalitate conform prevederilor legale in vigoare;
 • consultă în permanență Buletinul Procedurilor de Insolvență, întocmește la termene și periodic declarațiile de creanță sau notificările pentru societățile nou intrate sau existente în procedura insolvenței, formulează răspunsuri pentru adunări de creditori, contestă tabele și raporte de activitate când este cazul, urmărește stadiul procedurii și gestionează dosarele de insolvență la persoane juridice;
 • comunică instituțiilor, administratorilor judiciari și executorilor judecătorești informațiile solicitate referitor la contribuabilii persoane juridice, întocmește și depune pentru aceștia declarațiile de creanță la instanță și la instituții cand este cazul;
 • instituie sechestre pe bunuri mobile sau imobile ale contribuabililor persoane fizice si juridice, le înscrie la Biroul de Carte Funciară sau la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, asigura asistența juridică executorilor bugetari la întocmirea sechestrelor, avizează de legalitate procesele verbale de sechestru și a celor de identificare a bunurilor proprietate a debitorilor;
 • întocmește documentația necesară, conform prevederilor legale, pentru contribuabilii persoane juridice dizolvați, radiați O.R.C. sau la care s-a închis procedura insolvenței, pentru scăderea debitelor din evidența fiscală și trecerea bunurilor și /sau a debitelor asupra asociaților în cazul atragerii răspunderii materiale;
 • asigură legislația specifică necesară desfășurării activității legate de impozitele și taxele locale și participă la solicitarea șefilor de servicii din cadrul direcției, la ședințele de perfecționare a pregătirii profesionale a întregului personal, prelucrând periodic legislația existentă cât și reglementările nou apărute;
 • reprezintă interesele Municipiului Turda care au ca obiect contestații la impozitele și taxele locale, întocmește și depune la instanță întâmpinări, recursuri, apeluri, precizări, note scrise, la termenele solicitate;
 • verifică legalitatea, semnează sau avizează după caz documentele întocmite și corespondența în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale și formularele utilizate în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale, în condițiile legii ;
 • instrumentează și avizează din punct de vedere juridic procesele verbale de insolvabilitate, procesele-verbale aditionale de insolvabilitate, anexa de transfer a debitelor din evidența curentă sau separată, procesul verbal de scădere a debitelor din evidența separată și asigură asistență juridică executorilor bugetari la întocmirea acestora;
 • întocmește acțiunile pentru transformarea amenzilor care nu pot fi executate silit în muncă în folosul comunității, urmărește stadiul dosarelor și comunică sentințele către executorul bugetar de sector și către Serviciul administrare fond locativ;
 • răspunde de modul de implementare a procedurilor de sistem și operaționale elaborate la nivelul instituției, direcției și serviciului, corespunzătoare activităţilor de care este responsabil;
 • răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării sarcinilor;
 • răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
 • răspunde de realizarea la timp a sarcinilor ce i-au fost încredinţate şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
 • răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor/informaţiilor menţionate în documentele întocmite;
 • are obligaţia să respecte prevederile Codului de conduită și a Regulamentului intern aprobate la nivelul Primăriei Municipiului Turda;
 • are obligaţia să respecte instrucţiunile/procedurile interne privind sănătatea şi securitatea în muncă, aplicabile domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, aduse la cunoştinţă de salariatul cu atribuţii în acest sens.

 

 

 

 

 

Bibliografie:

 

Pentru postul de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Serviciul administrație publică locală – Compartiment contencios administrativ

 

 • Constituția României, republicată
 • Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a III-a – Administrația publică locală, Titlurle I – VII, art. 75-163, art. 195-248, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, 365-537
 • Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 250/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedura civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II al Titlului IV – Citarea și comunicarea actelor de procedură (art. 153-art. 173); Titlul V – Termene procedurale (art. 180-art. 186);
 • Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și Titlul VII;
 • Legea 554/2004, legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Pentru postul de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul executori bugetari

 

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 365-537;
 • Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OG nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX – Impozite și Taxe Locale;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Titlurile: I Dispozitii generale, II Raportul juridic fiscal, III Dispoziţii procedurale generale, V Stabilirea creanţelor fiscale, VI Controlul fiscal, VII Colectarea creanţelor fiscale, VIII Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, XI Sancţiuni şi XII Dispoziţii tranzitorii şi finale;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 • OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Afișat azi 03.09.2021

Nr. 19769/03.09.2021

Related Articles

Citește articolul precedent:
SALINA TURDA SA anunta închiderea Ștrandului Durgău

ȘTRANDUL DURGĂU SE ÎNCHIDE ​Sezonul estival se apropie de final. Toamna își face simțită prezența tot mai puternic, și temperaturile...

Închide