inTurda.ro

Se fac angajări în Poliția Română. Ce salarii primesc cei care ocupă posturile? Tematica și bibliografia recomandate candidaților înscriși la concursul de admitere

Se fac angajări în Poliția Română. Ce salarii primesc cei care ocupă posturile? Tematica și bibliografia recomandate candidaților înscriși la concursul de admitere

Se fac angajări în Poliția Română. Ce salarii primesc cei care ocupă posturile? Tematica și bibliografia recomandate candidaților înscriși la concursul de admitere
ianuarie 13
16:29 2022

Se fac angajări în Poliția Română. Numărul de locuri alocat unităţilor de învăţământ militar din subordinea Ministerului de Interne a crescut cu peste 2.600 de posturi, astfel că, în total, numărul locurilor în învăţământul militar aflat în subordinea MAI ajunge la 5.559.

Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat că Guvernul a aprobat ieri un proiect de hotărâre în ce privește aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat, pentru anul şcolar 2021-2022. Conform proiectului, numărul locurilor în învăţământul militar aflat în subordinea MAI ajunge la 5.559.

Salarii angajați MAI

De menționat este că nici salariile celor care activează în structurile MAI nu sunt de neglijat. Spre exemplu, în luna noiembrie a anului trecut angajaţii MAI erau plătiți următoarele sume, conform mai.gov.ro:

 • personalul contractual cu funcţii de comandă – între 5.109 şi 12.776 lei / fără funcţii de comandă, între 1.249 – 7.969
 • funcţionarii publici – între 5.989 şi 12.588 / fără funcţii de comandă, între 2.452 şi 10.717
 • ofiţerii – între 5.513 şi 12.633
 • ofiţerii de Poliţie – între 4.958 şi 16.807 / fără funcţii de comandă, între 2,367 şi 10,891
 • maiştri militari (funcţii fără comandă) – 3.406 lei
 • subofiţeri (funcţii fără comandă) – între 2.263 şi 4.349
 • agenţi de poliţie (funcţii fără comandă) – între 1.630 şi 4.646

Tematica și bibliografia recomandate candidaților înscriși la concursul de admitere în școlile postliceale de ordine publică ale M.A.I.

I. Limba română – 40%

Tematică:

LEXIC

 • Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului
 • Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat
 • Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală
 • Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Neologismele
 • Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele
 • Cuvintele polisemantice
 • Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii)
 • Pleonasmul

NOŢIUNI DE FONETICĂ

 • Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul
 • Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe

MORFOSINTAXA

 • Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (articol, substantiv, pronume, numeral, adjectiv, verb). Locuţiunile. Categorii morfologice (gen, număr, caz, persoană, grad de comparaţie, diateza, conjugare, mod, timp). Funcţii sintactice
 • Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie)

NOŢIUNI DE SINTAXĂ

 • Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare)
 • Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent
 • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie

SINTAXA PROPOZIŢIEI ȘI A FRAZEI

 • Predicatul și propoziția subordonată predicativă
 • Subiectul și propoziția subordonată subiectivă
 • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă
 • Complementul. Complementul direct şi indirect. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop
 • Propoziţia subordonată completivă directă
 • Propoziţia subordonată completivă indirectă
 • Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop

II. Limba străină – 15%

LIMBA ENGLEZĂ

Tematică:

MORFOLOGIE

ARTICOLUL: Hotărât, nehotărât, zero

SUBSTANTIVUL: Pluralul substantivelor; Substantive defective de număr

ADJECTIVUL: Tipuri; Gradele de comparație

PRONUMELE: Tipuri

NUMERALUL: Tipuri

VERBUL: Indicativul, subjonctivul, infinitivul, participiul, gerunziul, diateza activă, diateza pasivă, Verbele auxiliare, modale, regulate, neregulate; Modurile personale, nepersonale

ADVERBUL: Tipuri; Grade de comparație

CUVINTE DE LEGĂTURĂ: Prepoziții, conjuncții, locuțiuni

SINTAXA: Tipuri de propoziții (enunțiative, interogative, negative); Corespondența timpurilor; Vorbirea directă și indirectă; Întrebări disjunctive

LEXIC: Cuvinte și expresii, sinonime, antonime, paronime.

LIMBA FRANCEZĂ

Tematică:

MORFOLOGIE

ARTICOLUL: Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv. Omisiunea articolului

SUBSTANTIVUL: Genul substantivelor. Numărul substantivelor

ADJECTIVUL: Acordul adjectivului calificativ. Gradele de comparație. Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte

NUMERALUL: Tipuri

PRONUMELE: Tipuri

VERBUL: Modurile verbelor. Timpurile verbelor. Diatezele verbelor. Si condiţional, Si dubitativ. Verbe de grupa întâi, grupa a doua, grupa a treia. Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele reflexive). Verbele impersonale

ADVERBUL: Tipuri. Grade de comparație

CUVINTE DE LEGĂTURĂ: Prepoziţia, locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia, locuțiuni conjuncționale

SINTAXA: Concordanța timpurilor la modul indicativ. Sintaxa propoziţiei: exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei. Sintaxa frazei: propoziţii subordonate completive, circumstanţiale, relative. Propoziția/fraza interogativă directă/indirectă. Propoziția/fraza afirmativă/negativă. Propoziția/fraza imperativă/emfatică.

LEXIC: Cuvinte și expresii; sinonime, antonime, paronime, omonime, familii de cuvinte, cuvinte polisemantice.

Bibliografie:

– Dicționar Ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a-II-a revăzută și adăugită, Academia Română, Institutul de Lingvistică.

Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin ordinele Ministerului Educaţiei, aflate în vigoare, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs. Subiectele nu vizează conținutul unui manual anume.

III. Legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și instituțiilor politice ale statului – 20%

 1. Legislație specifică MAI
 • Ministerul Afacerilor Interne – organizare, funcționare, atribuții
 • Poliția Română– organizare, funcționare, atribuții
 • Poliția de Frontieră Română – organizare, funcționare, atribuții
 • Jandarmeria Română – organizare, funcționare, atribuții
 • Etica și deontologia personalului Ministerului Afacerilor Interne
 1. Instituții politice ale statului: Parlamentul României, Președintele României, Guvernul României, administrația publică, autoritatea judecătorească.

Bibliografie:

 • Constituția României
 • Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcționarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului.

IV. Educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic – 15%

Tematică:

 • Apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 • Drepturi ale cetățenilor și respectarea principiului egalitații între aceștia
 • Forme de discriminare și sancționarea acestora
 • Argumentarea si structura argumentării
 • Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni), raporturi între termeni
 • Propoziții categorice: tipuri de propoziții categorice, raporturi logice între propoziții categorice
 • Raționamente: caracterizare generală (definire, structură) – tipuri de raționament
 • Utilizarea unor raționamente adecvate în luarea deciziilor
 • Stabilirea unor corelații între întemeierea deciziilor, acțiune și consecințele acestora

Bibliografie:

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 (emitent Organizația Națiunilor Unite)
 • Convenția din 4 noiembrie 1950 pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, actualizată ( Titlul I Drepturi și libertăți)
 • Constituția României ( Tilul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale)
 • OG 137/200 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul I și capitolul II – art. 6-15).

Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin ordinele Ministerului Educaţiei, aflate în vigoare, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs. Subiectele nu vizează conținutul unui manual anume.

sursa: www.snppc.ro

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Anunț de ANGAJARE – Salina Turda

ANUNȚ DE ANGAJARE      Salina Turda SA angajează personal pentru punctul de lucru COMPLEX BALNEAR POTAISSA – CENTRUL SPA, situat...

Închide