inTurda.ro

Primăria Turda organizează concurs de angajare pentru funcții publice vacante

Primăria Turda organizează concurs de angajare pentru funcții publice vacante

Primăria Turda organizează concurs de angajare pentru funcții publice vacante
august 02
07:59 2022

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 06 septembrie 2022, orele 11,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul administrare fond locativ
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

2. Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul administrare fond locativ
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

3. Consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment monitorizare servicii de utilități publice
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 01.08 – 22.08.2022.
Probele concursului sunt:
• selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
• proba scrisă se va susține în data de 06.09.2022, orele 11,00
• interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Persoană de contact: Alexandrina Rustem, consilier resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
Copiile de pe actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuții:

Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul administrare fond locativ (poz. 1)
• verifica in teren modul de derulare al contractelor de inchiriere locuinte, spatii, sub aspectul respectarii destinatiei stipulate, a amplasamentelor aprobate
• verifica in teren toate sesizarile si petițiile cetatenilor, pe specificul activității și raspunde in termenul legal
• distribuie in termen somatii de plata
• participa la predarea amplasamentelor diferitelor obiective, ca rezultat al aplicarii unor HCL.
• comunica serviciului de specialitate unitatile locative si terenurile eliberate de chiriasi din terte motive.
• intocmeste si tine evidenta notelor de constatare, proceselor-verbale de sigilare, proceselor-verbale de predare a unitatilor locative, spatiilor sau terenurilor, rapoartelor de activitate saptamanale, somatiilor, inventarelor, comunicarilor, raspunzind de legalitatea si veridicitatea acestora
• intocmeste informari periodice sub aspectul situatiei din teren a chiriasilor din blocurile cu locuintele sociale
• ofera informatii pertinente la solicitarea cetatenilor
• participa la acțiunile comisiei de evacuare a chiriasilor care nu respecta clauzele contractuale
• administreaza blocurile cu locuintele sociale
• intocmeste informari periodice sub aspectul situatiei din teren a chiriasilor din blocurile sociale, a situatiei din punct de vedere a platilor (debitelor)
• prezinta lunar/trimestrial situatia la zi a incasarilor la consumuri la contractele de inchiriere locuinte, in baza unui raport, cu propuneri concrete legate de recuperarea debitelor
• intocmeste zilnic registru de casa cu incasarile de la blocurile cu locuintele sociale
• intocmeste documentele financiare necesare efectuării de plați la utilitatile blocurilor sociale.
• stabilește/verifică consumurile la utililități in cazul blocurilor cu locuintele sociale
• actualizează evidenta locatarilor din apartamentele din blocurile sociale.
• participă la activitățile comisie de inventariere
• semnaleaza neregularitatile constatate in activitatea serviciului
• respectă prevederile legale privind protecția muncii
• asigură confidențialitatea datelor și informațiilor confidențiale la care are acces în îndeplinirea sarcinilor sau în caz accidental;
• respectă obligațiile instituite de regulamentul GDPR;
• răspunde de mmodul de implemenatre a procedurilor SCIM
• respectă prevederile Codului de conduită și ale Regulamentului intern

Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul administrare fond locativ (poz. 2)
• întocmeşte rapoarte de specialitate, expuneri de motive şi proiecte de hotărâri pentru repartizarea locuintelor de necesitate/sociale/ANL de către Consiliul Local
• întocmeşte ordine de repartitie, dispozitii si referate pentru repartiţia locuinţelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat, pe baza listelor de priorităţi
• ţine evidenţa dosarelor depuse de către cetăţenii care solicită locuinţă
• verifică documentele din dosarele depuse în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, legea locuinţei, modificată şi completată cu Legea nr. 145/1999, a Legii nr. 241/2001 şi a HGR nr.1275/2000
• pregăteşte, prezintă şi susţine dosarele depuse de cetăţeni la comisia de analiză în vederea întocmirii listelor de priorităţi, conform prevederilor Legii nr.114/1996 si a H.G.R. nr.1275/2000
• ţine evidenţa dosarelor pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri construite din fonduri A.N.L
• pregăteşte, prezintă şi susţine dosarele depuse de cetăţeni la comisia de analiză în vederea întocmirii listelor de priorităţi la locuinţele pentru tineri
• întocmeşte ordine de repartiţie pentru locuinţele construite din fondurile A.N.L. cu respectarea listei de priorităţi, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Turda
• întocmeşte informări legate de situaţia locativă a cetăţenilor înscrişi în audienţe
• informează cetăţenii cu privire modul de acordare a unei locuinţe, de întocmire a listelor de priorităţi şi a altor informaţii privind Legea nr.112/1995, Legea nr. 114/1996, Legea nr. 152/1998 şi a Legii nr. 10/2001
• asigură aplicarea O.U.G. nr.55/16.08.2002 privindregimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi a prevederilor HCL al municipiului Turda nr.162/30.09.2008 privind stabilirea institutiilor publice si tipurile de activitati care pot fi efectuate de contravenienţii care sunt obligaţi la sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii
• întocmeşte referatul, dispoziţia primarului şi anexa cu programul de lucru în vederea aprobării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii pentru contravenientul în cauză
• supraveghează si monitorizează contravenientul pe baza pontajului
• întocmeşte centralizatorul anual cu contravenienţii şi a adreselor de executare a mandatelor, restituirea mandatelor neefectuate, după trecerea termenului de doi ani
• ţine corespondenţa cu instituţiile publice (Judecătorii, Parchete, Serviciul de Probaţiune Cluj)
• asigură respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi asigură păstrarea confidenţialităţii pe problemele specifice acestei activitati.
• formulează răspunsuri la petiţiile repartizate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public.
• respectă prevederile legale privind protecția muncii
• asigură confidențialitatea datelor și informațiilor confidențiale la care are acces în îndeplinirea sarcinilor sau în caz accidental;
• respectă obligațiile instituite de regulamentul GDPR;
• răspunde de mmodul de implemenatre a procedurilor SCIM
• respectă prevederile Codului de conduită și ale Regulamentului intern

Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment monitorizare servicii de utilități publice (poz. 3)
• întocmește programe lunare pentru activitatea de întreținere spații si zone verzi
• verifică zilnic în teren modul de executare a lucrărilor de întretinere zone verzi conform programului lunar întocmit
• urmărește realizarea lucrărilor cuprinse în programul lunar, verifică situația de lucrări realizată în luna anterioară și o confruntă cu programul lunar de lucrări
• efectuează recepția zilnică a lucrărilor de întreținere zone verzi și întocmește procesul verbal de recepție
• participă la întocmirea programului anual cu anexele aferente pentru activitatea de intretinere spații si zone verzi, reparatii dotări din parcuri (bănci, aparate de joacă pentru copii, împrejmuiri)
• întocmește note de constatare vizând modul de executare a lucrărilor de intretinere zone verzi aferente asociațiilor de proprietari /locatari, agenți economici, instituții.
• participă la întocmirea anuală a programului luna curateniei
• preia sesizările primite din partea locatarilor privind degradarea zonelor verzi
• verifică în teren sesizările primite de la asociațiile de proprietari/locatari, cetățeni, agenți economici și asigură redactarea răspunsurilor
• colaborează cu Ocolul silvic Turda și alte unități care au ca obiect de activitate producere si livrare de material dendro – floricol.
• participă la negocierea tarifelor pe probleme specifice postului
• formulează răspunsuri la petitiile repartizate, în termenele legale
• respectă prevederile codului de conduită și ale regulamentului intern;
• participă la acțiunile din teren în vederea realizării materialelor audio-video utilizate în activitatea de informare a cetățenilor;
• respectă prevederile legale privind protecția muncii
• asigură confidențialitatea datelor și informațiilor confidențiale la care are acces în îndeplinirea sarcinilor sau în caz accidental;
• respectă obligațiile instituite de regulamentul GDPR;
• răspunde de mmodul de implemenatre a procedurilor SCIM
• respectă prevederile Codului de conduită și ale Regulamentului intern

Bibliografie/tematica pentru concurs:

Pentru funcțiile publice de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului administrare fond locativ (poz. 1 și poz. 2)

• Constituția României, republicată
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, art. 365-537
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevedereilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari si administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare

Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului monitorizare servicii de utilități publice (poz. 3)

• Constituția României, republicată
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, art. 365-537
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată, cu modificările și completările ulterioare
• OUG nr. 59/2007, privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cu modificările și completările ulterioare
• Ordinul nr. 1549/2008, privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare
• OUG 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare

Afișat azi 01.08.2022
Nr. 22000 /01.08.2022

Documente atașate

Formular de înscriere
Notă de informare GDPR
Model adeverință de vechime

Related Articles

Citește articolul precedent:
Accident rutier pe strada Clujului. 1 autoturism si 1 motocicleta au fost implicate.

ISU Cluj a anuntat astazi, 2 august 2022, in jurul orei 8:50, producerea unui accident rutier pe strada Clujului, Mun....

Închide