inTurda.ro

Poliția Locală TURDA, concurs de recrutare pentru funcția de Consilier Juridic

Poliția Locală TURDA, concurs de recrutare pentru funcția de Consilier Juridic

Poliția Locală TURDA, concurs de recrutare pentru funcția de Consilier Juridic
noiembrie 03
11:09 2022

SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE TEMPORAR VACANTE DE

 

 

CONSILIER JURIDIC clasa I, grad profesional debutant – Serviciul financiar-contabil, resurse umane şi juridic

–  1 post, perioadă determinată

 

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

 • proba scrisă se va susţine în data de 17.11.2022, orele 9.00;
 • proba de interviu se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale de ocupare a postului (prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ):

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile specifice de participare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier juridic I/ debutant din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane şi juridic:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • formular de înscriere la concurs;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (și foaia matricolă unde este cazul);
 • cazierul judiciar ( se va specifica “pentru angajare”);
 • aviz psihologic;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
 • dosar plic.

Copiile după actele prevăzute la dosar se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, str. Piața Romană, nr. 39, în perioada 02.11.2022 – 09.11.2022, orele 15.00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, Serviciul financiar – contabil, resurse umane și juridic, P-ța Romana, nr. 39, Luni – Joi 07.00 – 15.30, Vineri 07.00-13.00, telefon 0264/317.303, e-mail: office@politialocalaturda.ro – Nemeş Alexandrina, consilier, sau urmărind secțiunea „Cariera” pe www.politialocalaturda.ro.

 

Bibliografie:

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (partea I-a – Dispozitii generale, partea a VI – a – Titlul I şi Titlul II, partea a VII-a – Răspunderea administrativă);
 • Ordonanţa nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.155/2010, legea poliției locale, republicată;
 • HGR 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul Preliminar, Cartea I – Despre persoane, Cartea VI-a- Despre prescriptia extictiva, decadere si calculul termenelor);
 •      Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare (Titlul preliminar, Cartea I – Dispozitii generale, Cartea II – Procedura contencioasă);
 • Legea contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv, Moldovan Valer

 

 

Afișat azi, 02.11.2022, ora …….

Related Articles

Citește articolul precedent:
Mai mult de jumătate din drumul județean 107P Gilău – Someșu Rece – Mărișel a fost deja asfaltat

Mai mult de jumătate din drumul județean 107P a fost deja asfaltat   Se reabilitează, concomitent, nu mai puțin de...

Închide