inTurda.ro

Școala „Teodor Murășanu“ Turda, concurs de ANGAJARE pentru postul de ÎNGRIJITOR

Școala „Teodor Murășanu“ Turda, concurs de ANGAJARE pentru postul de ÎNGRIJITOR

Școala „Teodor Murășanu“ Turda, concurs de ANGAJARE pentru postul de ÎNGRIJITOR
ianuarie 19
12:32 2023
ANUNȚ
CONCURS PENTRU OCUPAREA A 1 POST VACANT – ÎNGRIJITOR I M
Școala Gimnazială „ Teodor Murășanu “, Turda, județul Cluj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacant, de îngrijitor I M.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• nivelul studiilor – gimnaziale,medii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesita
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 30 ianuarie 2023, ora 12.00: proba scrisă;
• 31 ianuarie 2023, ora 12.00: proba practică, interviu;
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 35 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs,
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Relații suplimentare se obțin la Școala Gimnazială „Teodor Murășanu“, cu sediul în Turda, strada Dr.I.Rațiu nr. 53, judeţul Cluj, tel. 0264/311951.
BIBLIOGRAFIE CONCURS
Pentru postul de ingrijitor curatenie
1* ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1955/1995 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE IGIENA PRIVIND UNITATILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA SI INSTRUIREA COPIILOR SI TINERILOR, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ;
2* OMENCS 5447/2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR ;
3* LEGEA NR.319/2006 – A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, ACTUALIZATA CU MODIFICARILE SI COMENTARIILE ULTERIOARE, CAP. IV- Obligatiile lucratorilor ;
4* LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTACTUAL DIN AUTORITATILE SI INSTITUTIILE PUBLICE : Cap. II – Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual, ART 7 ;
5* LEGEA 53/2003 ACTUALIZATA – CODUL MUNCII ,,RASPUNDEREA DISCIPLINARA” (ART.247, 248 – ART.252) ;
6* CURATENIA SI DEZINFECTIA GRUPURILOR SANITARE SI A SPATIILOR DE JOACA DESTINATE ELEVILOR ;
7* ARTICOLUL 7 , alineatiul (11) din NORME DE IGIENA DIN 25 AUGUST 2020 ;
8* PLANUL CADRU DE CURATENIE SI DEZINFECTIE ;
9* ORDIN NR. 5487/1494/2020 PENTRU APROBAREA MASURILOR DE ORGANIZARE A ACTIVITATII IN CADRUL UNITATILOR/INSTITUTIILOR DE INVATAMANT IN CONDITII DE SIGURATA EPIDEMIOLOGICA PENTRU PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV-2 – MASURI DIN 31 AUGUST 2020 , ANEXA 1 – III.MASURI DE PROTECTIE IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR, IN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC AL INFECTIEI SARS-CoV-2;
10* ARTICOLUL 23 DIN LEGEA NR. 319/14 IULIE 2016 ;
11* ORDIN 5338 / 2015 / 2021 ANEXA – MASURI DE PROTECTIE LA NIVELUL INDIVIDUAL PENTRU EVITAREA INFECTARII CU SARS-CoV- 2 ;
12* INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INGRIJITOARE CURATENIE ;

Related Articles

Citește articolul precedent:
Programează-te la KINETOTERAPIE în cadrul Complexului Balnear POTAISSA Spa Turda

Kinetoterapia este în topul soluțiilor de succes atunci când vorbim de reducerea sau eliminarea durerii. Fie că discutăm de scopul preventiv...

Închide